Keď je človek na duchovnej vlne, venuje sa práci na sebe, duchovným praktikám, nachádza sa v rozšírenom stave vedomia. Počas meditácie cíti, že jeho vedomie akoby vystupovalo za zvyčajné hranice chápania sveta. A čo je najdôležitejšie, človek zažíva pocity radosti, šťastia, ktoré vychádza z Duše smerom von, teda akoby z jeho vnútra, z hĺbky pocitov smerom von do okolitého sveta. Práve tento pocit mozog asociatívne identifikuje ako pocit nadpozemského šťastia, radosti a slobody. Vedomie sa stáva jasným, zreteľným. Všetky pozemské problémy vyzerajú ako hlúposti v porovnaní s pocitom rodného domu, vše objímajúceho pokoja a Večnosti.
Rigden Djappo (z knihy AllatRa)

Rigden: Ľudia sa všade učia len rozumu, pamäti, logickým poznatkom. Ale pri poznaní pravdy je nevyhnutné osvojiť si vyšší stupeň sebazdokonaľovania, uvedomelosti a pochopeniu tých hlbokých duševných pocitov, ktoré pochádzajú z Duše. Veď duchovná skúsenosť sa nachádza za hranicami rozumu ... Hlboké pocity sú zvláštnym jazykom, odlišným od obyčajného ľudského. Keď v sebe človek prekonáva to nízke, každý deň na sebe pracuje, vyvíja sa, duchovne sa ako ľudská bytosť mení, stáva sa osvieteným. Keď človek duchovne rastie, čelí otázkam svojho rozumu. Skúsenosti s duchovnými praktikami mu dávajú pochopiť, že materiálny mozog je vo svojom chápaní obmedzený a viaže sa k telu, ale telo je pominuteľné a smrteľné. Ale duša, ktorá v ňom prebýva, je neviditeľná, ale večná. Rozumie, že zmyslovú skúsenosť nemožno hodnoverne odovzdať slovami rozumu. Veď duchovné praktiky sú iba nástroje, ktoré pomáhajú odhaliť, spoznať a rozvíjať hlboké pocity
človeka, s ktorých pomocou komunikuje s Vyššími silami v ich jazyku - v jazyku hlbokých pocitov. O božskom sa preto priamo hovoriť nedá, pretože akákoľvek myšlienka bude len obyčajnou alegóriou. Lebo božské - to je iný jazyk, jazyk nie rozumu, ale hlbokých pocitov, ktorému rozumie Duša každého. Je to spoločný jazyk ľudských Duší. A je to jazyk Pravdy. A teraz dovoľ, aby sme sa pozreli na mechanizmus zrodu pocitu. Prvotný  impulz akéhokoľvek  pocitu vychádza z hlbokej sily, ktorá pramení z Duše. Pretože Duša je veľmi mocnou časťou z nehmotného sveta, má vždy jeden smer pohybu, jedno želanie - dostať sa z tohto sveta a prejsť do svojho sveta, ktorý ľudia nazývajú duchovným svetom, svetom Boha. Tento prvotný impulz Duše je tiež základom zrodu silných pocitov. Pokiaľ je táto sila cielene použitá v duchovnom smere, bude to stačiť, aby sa človek bez ohľadu na jeho minulosť vymanil z cyklu reinkarnácie ...

Anastasia: Iba ten, kto nie je pripútaný k viditeľnému, oblažuje svoju Dušu ...Veď ono to tak naozaj je. Ľudia sa v mnohom nechávajú v myšlienkach zlákať práve viditeľným. Otvorenie neviditeľných hraníc, ktoré v nich sú a spoznávajú sa nimi cez hlboké pocity, im pomáha nielen vcítiť sa do sveta Duše, ale tiež zatúžiť po ňom viac ako po čomkoľvek inom v materiálnom svete...
Rigden: Ako som už hovoril, existujú podstatné rozdiely medzi pocitmi vychádzajúcimi z Materiálnej podstaty a pocitmi vychádzajúcimi z Duchovnej podstaty (naozajstnými, hlbokými pocitmi, prejavmi najvyššej Lásky). Aby sme sa napríklad počas  vykonávania praktiky "Lotosový kvet "mohli ponoriť do stavu priblíženia sa k Duši, precítiť hlboké pocity, je v prvom rade nevyhnutná naša úprimnosť, otvorenosť Bohu, je jednoducho potrebné ísť do vnútra svojej Duše bez ohľadu na čokoľvek. V tejto meditácii sa pestuje hlboký pocit lásky k Bohu. Inými slovami je to sila, ktorá vychádza z Duše a užíva sa na priamy účel. Všimni si, že skutočná a správna duchovná praktika je práca s hlbokými pocitmi a nie s myšlienkami. Počas týchto okamihov v človeku prevláda jediné duchovné želanie, rovnako, ako je to u Duše.
Anastasia: Pre Osobnosť je veľmi dôležité najmä stretnúť sa s čistým prúdom sily, ktorá vychádza z Duše.
Rigden: To samozrejme dodáva súčasnej osobnosti viac duchovnej sily, začína viac cítiť svet Duše, svet Boha a chápať podstatný rozdiel medzi týmto a tamtým svetom. To sa mimochodom odráža aj na fyzickej úrovni, na úrovni tela, pretože počas tohto stavu dochádza k prílivu síl, mohutnému vzostupu endorfínov a iných hormónov  "šťastia",

významne sa zlepšuje fyzický a psychický stav človeka.
Obzvlášť zrejmé je to počas hlbokých meditácií, kedy sú sňaté všetky masky - obrazy človeka, kedy prebieha informačná výmena medzi Osobnosťou a Dušou. Rád by som upozornil, že k tomu nedochádza pri všetkých meditáciách, ale najmä pri tých, ktoré sú spojené s prácou na hlbokej pocitovej úrovni a sú zamerané na prebudenie Duše (napríklad duchovná praktika "Lotosový kvet "). Človek je naplnený pocitmi zo sveta Duše, sveta Boha. V ideálnom prípade sa meditujúci natoľko pocitovo hlboko ponára do duchovnej praktiky, že keď pri tom odpája všetko svoje myšlienkovo-obrazové vnímanie a úplne sa vzdáva všetkých myšlienok, vedie to k tomu, že začína priamo vnímať prúdenie sily vychádzajúce z Duše. Osobnosť počas vykonávania takých hlbokých meditácií cíti tamten  svet, procesy, ktoré nemajú v materiálnom svete obdoby. Preto tamten svet (svet Boha, svet Duše) nemožno opísať slovami, je možné ho jedine precítiť. V takom hlbokom meditatívnom stave začína človek chápať a cítiť, čo je to naozajstná sloboda, stáva sa vnútorne nezávislým na mechanizmoch materiálnej podstaty a na agresívnych vplyvoch okolitého materiálneho sveta. Stáva sa duchovne silnejším, začína si uvedomovať, čo je tento materiálny svet zač, že to nie je jeho rodný domov, ale že je to pre jeho Dušu agresívne a nebezpečné prostredie. Ale k tomu všetkému dochádza  samozrejme iba vtedy,  keď sa človek zodpovedne venuje získavaniu skúseností pomocou duchovných praktík, keď systematicky kontroluje svoju materiálnu  podstatu, kontroluje svoje myšlienky,  koná dobré skutky vo vonkajšom svete, teda keď sa starostlivo venuje vnútornej práci na sebe samom, a keď starostlivo zhromažďuje dobré činy, myšlienky a city. Ale takí ľudia sú spravidla výnimkami. Vo väčšine prípadov, keď sa ľudia skúšajú venovať duchovným praktikám, stretávajú sa s určitým skreslením, ku ktorému dochádza na úrovni materiálneho mozgu, presnejšie vedomia.  To je práve to, o čom som hovoril už skôr. Okrem "svetelných filtrov - sub-osobností" (viac informácií v knihe AllatRa), cez ktoré prechádza informačný tok vychádzajúci z Duše, existujú ešte akési asociatívne  "svetelné filtre" mozgu. V podstate sú to naše asociácie, ktoré sú uchovávané v špajze pamäte, kde sú uložené naše životné skúsenosti, dojmy a tak ďalej. V prevažnej väčšine sa to týka trojrozmerného sveta. Je to dané tým, že stav vedomia človeka od doby narodenia jeho tela je nastavené na vnímanie tohto sveta, hoci sú v ňom naprogramované rôzne pracovné režimy. Pokiaľ človek zmení stav vedomia, môže prepínať na iné programy vnímania. Takže k asociatívnemu skresleniu dochádza počas toho, kedy mozog spracováva informácie, ktoré sa k nemu v priebehu meditácie dostali. Pokiaľ človek vôbec nie je pripravený na takéto vnímanie informácie v zmenenom stave vedomia (z dôvodu nesystematickej duchovnej práce danej Osobnosti, len tak prípad od prípadu), tak keď mozog dešifruje získanú informáciu, vydáva ju na úrovni už v pamäti existujúcich asociácií a prevládajúcich priorít obvyklého sveta. Inými slovami, informácia získaná pri spracovaní bude skreslená asociáciami materiálneho sveta. K podobnému skresleniu, aj keď v menšej miere, dochádza aj u tých, ktorí sa systematicky snažia venovať meditáciám, ale málo sa venujú práci na sebe v tom zmysle, aby sa snažili kontrolovať myšlienky vychádzajúce z Materiálnej podstaty.