ZNALOSTI a zrkadlá vôkol nich

Mier Vám, priatelia! Dnešný článok chceme venovať jednému z príkladov práce systému v ľudskej spoločnosti, konkrétne pokladáme za potrebné rozvinúť tému ako skresľuje Duchovné znalosti a prerába ich k svojmu uspokojeniu. Veď hlavnou úlohou systému je urobiť z vnútorného vonkajšie a potom to všetko znehodnotiť, prekrútiť a zničiť. K tomu vždy využíva nás – ľudí, veď svojich ručičiek, nožičiek a hlavičiek okrem našich nemá. Využíva tých, ktorí nepracujú na sebe a plnia príkazy znejúce v hlave, pokladajúc ich za svoje myšlienky a niekedy dokonca za geniálne idey, veď upokojenie osobnej významnosti a velikášstva často prevláda nad snahou Osobnosti odísť do Večnosti. Takto, parazitujúc na opätovne prinesených Znalostiach, systém pomocou jedných ľudí vychyľuje druhých na stranu smrti.

Začneme tým, že nám všetkým je známe, ako sa systém chová k čistým Znalostiam! Pokiaľ sa mu v etape ich prinesenia do sveta nepodarí zastaviť tento proces, tak sa usiluje následne ich prekrútiť, skomplikovať, urobiť z jednoduchého zložité, odzrkadliť ich v skreslenej variante pre svoje uspokojenie a postaviť sa do čela tých ľudí, ktorí sa nimi riadia, vytvoriac z „obnoveného učenia“ ešte jednu páku pre ovládanie a manipuláciu más a ich udržanie v poslušnosti a otroctve spravidla u nejakej autority či autorít. Ako to prebieha v praxi? Systém vytvorí na základe Znalostí pseudoduchovné učenia, údajne hovoriace o Pravde, ale odvádzajúce na opačnú stranu. V súčasnom svete, v ktorom prevládajú informačné technológie, systém postrkuje svojich adeptov k vytvoreniu stránok, ktoré akoby rozširujú znalosti zo Zdroja, hoci majú iný cieľ a často samotní tvorcovia stránok nie vždy chápu, čiu vôľu stelesňujú do života! Zároveň ľudia duchovne slobodní a smerujúci k spojeniu s Bohom i navzájom medzi sebou, vždy tiahnu k čistým neskresleným Znalostiam, keďže tie im dávajú to, po čom túži ich Osobnosť – Duchovnú slobodu.

Z dejín je známe, že v priebehu existencie našej civilizácie zakaždým, keď sa prinášali Znalosti, systém hral svoju hru. Relatívna čistota Znalostí sa zachovávala nie viac ako 200 rokov. S priblížením civilizácie k bodu križovatky (obdobiu globálnej voľby ľudstva v stranu živočíšnej alebo Duchovnej podstaty – naša doba) sa toto obdobie skracovalo. V minulosti prebiehali zmeny a prekrúcanie Znalostí počas života Prorokov. Ako sa to robilo? Objavili sa falošní proroci alebo ľudia tvrdiaci, že na nich tiež zostúpilo „odhalenie od Hospodina“ a že teda aj oni majú právo uchádzať sa o tú moc, ktorú akože má Prorok. Hoci je všetkým známe, že Prorok nemal žiadnu moc, on len hovoril ľuďom Pravdu, ktorá ich robila vnútorne slobodnými pred mechanizmami materiálneho sveta. A keď sa stali slobodní, pripájali sa k Prorokovi vo veci rozširovania Pravdy a spolu niesli Znalosti do sveta. Prirodzene, pre otrokov systému to vyzeralo ako moc, hoci to, čo vnútorne spájalo týchto ľudí, bolo oveľa väčšie a cennejšie ako moc! Veď oni chápali a cítili, že sú s Bohom i navzájom jednotní! Poznávajúc pravdu sa stávali jeden druhému bližší ako najbližší príbuzní. Schádzali sa spolu a s veľkou pozornosťou počúvali slová Proroka, v ktorom hovoril Duch. Snažili sa byť pri Ňom, aby osobne počuli ním povedané, veď keď sa slová odovzdávali inými ľuďmi, často sa skresľovali a strácala sa podstata a to je neprípustné. Veď skreslenie podstaty robí Pravdu lžou! Prekrútenie a utajovanie Znalostí sa vždy považovalo za hrozný priestupok proti ľudským Osobnostiam. Veď to vedie k ich Duchovnej smrti, čo je oveľa strašnejšie, ako smrť fyzického tela. 

Za jeden z takých príkladov môže slúžiť príbeh o tom, ako bolo v 2. storočí jedným vynaliezavým a múdrym človekom s chamtivými myšlienkami menom Nágárdžuna, prekrútené učenie Budhu. Nágárdžuna bol indickým filozofom, teológom, básnikom, založil školu šúnjaváda (madhjámika). Ako je o tom napísané v knihe Anastasie Novych Sensei I.:

 

„Za to, že Nágárdžuna urobil z jednoduchého zložité, za to, že silne skreslil a čiastočne si privlastnil znalosti, určené Budhom pre masy, za to, že prevrátil podstatu samotného Učenia, bol Nágárdžuna bezohľadne odsúdený Rigdenom Djappo na večnú vedomú reinkarnáciu.“

 

Ak sa prenesieme do našej doby, tak uvidíme presne rovnaký obraz: systém opäť obstavuje Zdroj Svetla svojimi krivými zrkadlami, potvrdzuje a propaguje ich ako pravdu v prvej inštancii, odvádza ľudí od Zdroja a uzatvára ich pred ním. Často komplikuje a prekrúca Znalosti, robí z nich polopravdy, čím sa stávajú strašnejšie ako lož. Dnes sú Zdrojom Pravých Prapôvodných Znalostí kniha „AllatRa“a Igor Michajlovič Danilov. Zároveň sa ľudia, ktorí prijali túto Pravdu, spojili a vytvorili Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“, odkryto hlásajúc o svojej vnútornej snahe a úprimnej túžbe pomôcť iným ľuďom dotknúť sa Pravdy. Sám Igor Michajlovič sa kvôli rozšíreniu a prehĺbeniu znalostí, vyložených v knihe „AllatRa“, zúčastňuje v programoch ALLATRA TV, kde podáva informácie, rozširujúce pochopenie podstaty Pravdy. Toto všetko sa uskutočňuje na oficiálnom internetovom kanále hnutia – ALLATRA TV. Pre popularizáciu prapôvodných Znalostí, vyložených v knihách Anastasie Novych a programoch s účasťou Igora Michajloviča Danilova a tiež pre informovanie všetkých neľahostajných ľudí o novinkách MSH „ALLATRA“, členovia hnutia vytvorili informačný portál ALLATRA Vesti. Sám Igor Michajlovič neraz opakoval, že ak chce on niečo povedať ľuďom, tak to robí otvorene, používajúc oficiálne zdroje Hnutia, neraz vyhlasujúc to, že viac nikde tajne nespolupracuje so žiadnymi inými stránkami a informačnými portálmi! Tým skôr sa nevenuje písaniu na fórach a v sociálnych sieťach. Jednoducho preto, že nemá čas sa tomu venovať a teraz je drahá každá minúta, ktorú možno využiť pre pomoc ľuďom!

Vďaka spoločnej práci členov sa na informačných portáloch hnutia objavilo mnoho skvelého, zaujímavého materiálu, ktorý vyžaduje náležité rozšírenie, kvalitnú reklamu a popularizáciu v spoločnosti. Systém rovnako nespí a snaží sa najaktívnejších členov hnutia, prv nadchnutých Pravdou, odlákať na svoju stranu, aby pracovali naň, vkladajúc svoje zručnosti a bohatý vnútorný potenciál do reklamy zrkadiel, skresľujúcich Pravdu. Pritom ich presviedča o tom, že slúžia pravej veci, klamúc ich v tom, že akoby kdesi, na iných stránkach, je prítomný Igor Michajlovič Danilov a tajne dáva inštrukcie tvorcovi stránok. K čomu je to potrebné a prečo sa vyvoláva akýsi opar tajomnosti a záhadnosti? Toto všetko samozrejme pracuje výlučne na autoritu a korunu toho, kto vytvoril tieto stránky a prikrmuje nedopovedaným a rečami túto klamlivú informáciu, tešiac svoje velikášstvo.

Ak rozoberieme túto otázku, opierajúc sa o znalosti, ktoré boli odovzdané súčasnej spoločnosti skrze film „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od vopred mŕtveho k večne Živému“, tak uvidíme klasickú schému práce systému. Keď systém cez druhotné vedomie ponúkol nejakú ilúziu moci a populárnosti prvotnému vedomiu, ktoré sa o to prirodzene od začiatku usiluje, na výmenu za vytvorenie lživej alternatívy Znalostí, navonok akoby ich akéhosi rozšírenia a prehĺbenia, ale na stranu materiálnu, výhodnú pre systém. Ak sa pozrieme na jadro takých „znalostí“, tak ony nedajú Osobnosti slobodu, neoslobodzujú spod nadvlády vedomia a presmerovávajú pozornosť človeka na pseudoduchovné smery. Rozširujúc len znalosti o vonkajšom či jemnohmotnom svete. Nerozširujú Duchovné návyky Osobnosti, výsledky pozorovania myšlienok od živočíšnej podstaty a vzdanie sa ich, ale dochádza k prehlbovaniu znalostí o materiálnom svete.Na tom samozrejme nie je nič špatné a vedomie rozhodne musí byť zaujaté niečím podobným, ale jedným z dôležitých momentov práce na sebe je preskúmanie práce vedomia pomocou toho istého vedomia. Robí sa to pomocou jednoduchého nástroja – sebapozorovania, vedenia zápisníku a zapisovania do neho postupne všetkých myšlienok a ich následným prečítaním a analýzou. A pravdaže najdôležitejšie – pestovanie vnútornej úprimnej Lásky k Bohu a ľuďom. Ako ukazuje prax, naše vedomie je pripravené robiť kdečo: študovať hviezdne mapy, čítať staré rukopisy pri hľadaní nástrojov mágie, pripravené je naháňať človeka po celom svete na rôzne symbolické miesta v hľadaní duchovnosti, študovať ťažké vedecké disciplíny, len nepísať myšlienky do notesa a opakovane ich čítať. Veď človek tak môže uvidieť a pochopiť, ako ním vedomie manipuluje a ujsť spod jeho moci.

Uvedieme jednoduchý asociatívny príklad. Predstavte si, že ste žili a celý život ste sa pokladali za automobil a jazdili tam, kam vám ukazoval palubný počítač, ktorý ste tiež pokladali za seba. Ani ste nejazdili vy, ale namiesto vás jazdil autopilot, ktorý získaval koordináty miesta určenia od palubného počítača. Vlastne vy ste akoby aj jazdili, iba ste nemali skutočné návyky riadenia, keďže prakticky všetko za vás robil autopilot a vy ste len sedeli vedľa a sledovali to z boku a len zriedka ste mali možnosť riadiť automobil a ísť tam, kam ste cítili, že naozaj potrebujete ísť, bez pokynov palubného počítača a pomoci autopilota. A raz ste si uvedomili, že nie ste auto ani palubný počítač, že ste – vodič a že auto je – váš nástroj, že cieľom vašej existencie je – vykonať nejakú cestu na tomto aute z bodu A do bodu B. Okrem toho ste pochopili, že ste – vodič bez reálnych praktických zručností riadenia. Keď ste to pochopili, uvedomíte si, že je pre vás životne nevyhnutné naučiť sa samostatne viesť automobil. Horíte tou snahou, ale miesto toho, aby ste nadobúdali zručnosti riadenia, učili sa pravidlá cestnej premávky, mapy a trasy najkratšej cesty, dostávajú sa vám inštrukcie s technickými informáciami, ktorých autori sa s vami delia o to, z čoho je urobený automobil, kde sú rozmiestnené jeho základné uzly a agregáty, z akého materiálu je urobený poťah kabíny, aká je hrúbka kovu karosérie, kde bol tento kov vyťažený, aká je technológia tavenia a výroby kovu a podobne. Áno, toto všetko je zaujímavé, ale pri prílišnom zahĺbení do týchto informácií strácate drahocenný čas života a nikam nejdete, seriózne nepilujete majstrovstvo riadenia, aby ste dosiahli cieľ, ale len občas jazdíte na svojom aute po dvore, znovu sa vracajúc do garáže a opäť sa oddávate tomu, čo vám jeden cez druhého ponúkajú uznávaní autori. Problém vychýlenia do strany od Duchovného rozvoja existoval vždy, v tejto súvislosti existuje jedno budhistické podobenstvo, volá sa „Jedenásť otázok“:

 

 

Budha rozhlasoval v každom meste, do ktorého prišiel:

– Prosím, nezadávajte jedenásť otázok. Tieto otázky obsahujú v sebe všetky najdôležitejšie pojmy – Boh, duša, smrť, život, pravda atď.               

Keď sa ho pýtali, že prečo, on odpovedal:                                                                                                            

– Pretože na ne nemôžu byť dané odpovede. Nieže by som nepoznal odpovede na ne, ale po prvé – je nemožné to vyjadriť slovami, po druhé – poznanie týchto vecí neprispieva k svätosti života a nevedie k osvieteniu a po tretie – tieto otázky budujú vieru, ktorá vám prekáža vnímať Skutočnú realitu. Pýtajte sa na hnev a na to, ako vyjsť za jeho hranice. Pýtajte sa o chamtivosti, o pripútanosti, o transformácii. Opýtajte sa na to, ako zavrhnúť um a dosiahnuť stav meditácie. 

 

Dnes v praxi vidíme, ako sa na rôznych stránkach miešajú znalosti z knihy „AllatRa“ s akýmisi prvkami mágie a bojového umenia, pseudovedeckých poznatkov, prikrášlených mystikou. Samotný znak „AllatRa“ sa v rôznych videách nevhodne používa, čo vo výsledku vedie k tomu, že človek, ktorý pozrel také video, si z celého videa zapamätá iba pracovný znak a to je prirodzené, no v jeho vedomí sa nezrodí asociácia znaku „AllatRa“ s Duchovným svetom, dobrom a láskou, ale s akýmisi magicko-bojovými smermi a jeho vedomie urobí vklad, že AllatRa je všetko to, čo bolo namiešané v tomto videu. Vo výsledku vidíme filmy a videá, v ktorých sú Geliari akoby nejakí karatisti-zabijaci, mágovia-čarodeji, žoldnieri v službe elity tohto sveta, no nie Vojaci Svetla – ľudia pestujúci vnútornú Lásku a skutočne slúžiaci Duchovnému Svetu. Prirodzene, že mnohí, ktorí  narazia na takéto informácie a úplne im neporozumejú, získajú skreslené chápanie. Samozrejme, pracovať na sebe musí každý, ale predsa len zodpovednosť za taký informačný šalát leží na ich tvorcoch.

Prečo sa to stalo možným? Možné je to preto, že Osobnosť takého človeka je zahnaná vedomím do kúta, keďže chýba potrebná vnútorná práca na sebe, chýba tá vnútorná sloboda a čistota, ktorá umožňuje uvidieť v sebe zámeny. A tieto zámeny sú ako vždy jednoduché: túžba po moci nad inými ľuďmi cez mágiu a tajné poznanie, akási osobitosť a výnimočnosť. Pravdaže, systém priamo nehovorí: „Skresli znalosti a dostaneš korunu! A ja vďaka tebe obalamutím ešte kopu národa, ktorý ti bude tú korunu leštiť a tvoje prvotné vedomie bude od takého šťastia v mdlobách a ty ako Osobnosť budeš zabudnutý a vystrašený vedomím sedieť v rohu, s hrôzou sledujúc toto všetko a žijúc vo svojom vnútri strachmi a bolesťou, financujúc toto všetko na úkor svojej životnej energie a vo výsledku sa staneš subosobnosťou za to, že si odporoval dobru skresľovaním znalostí!“. Jasne, že tak priamo nehovorí, systém schováva všetko pod rúškom služby Bohu, veď to je železobetónový argument, pomocou ktorého systém manipuluje s nezrelou Osobnosťou vo svojich zištných cieľoch! Ale Osobnosť, slobodná od postojov vedomia, je schopná odhaliť aj takú zlatnícky jemnú zámenu.

Všetko by nebolo tak smutné, ale často títo nepoctiví ľudia používajú zdroje Hnutia v podobe jeho členov, ktorí rozširujú to, čo potrebuje systém a zacyklujú ľudí na informáciách, ktoré sú na osobných stránkach vydávané za Pravdu, hoci to tak nie je, pričom samotný Zdroj je úplne otvorený a dostupný priamo! Ľudia, ktorí sa v tom nevyznajú, mysliac si, že slúžia Duchovnému svetu, propagujú zrkadlá v plnej viere, že robia dobrú vec. O nič by nešlo, ale keď takíto ľudia začínajú brániť zrkadlo, jeho právo na existenciu, sporiac sa s tými a oponujúc tým, ktorí rozširujú znalosti AllatRa v čistej podobe – tak je samozrejme zábavné i absurdné tvrdiť pri tom, že slúžia Duchovnému svetu. Ak rozvinieme túto situáciu na asociatívnom príklade, tak to vyzerá takto: Predstavte si nejakú konferenciu, na ktorej sa schádzajú zástupcovia rôznych organizácií kvôli riešeniu spoločných otázok a úloh. Zaujímajú svoje pracovné miesta v konferenčnej sále. Na ich pracovnom mieste spravidla stojí vlajka tej organizácie, ktorú zastupujú. A vychádza to tak, že tí, ktorí obhajujú AllatRa, prišli s vlajkou AllatRa a tí, ktorí obhajujú záujmy iného hnutia, primerane, s vlajkou tohto hnutia. A prebieha komunikácia. Dochádza k tomu, že zástupcovia iných organizácií hovoria, že áno, AllatRa je Pravda, ale my hájime záujmy našej organizácie a my sme tiež za Pravdu. Ak je to tak, tak prečo by sa títo predstavitelia nevliali do jedného prúdu s tými, ktorí zastupujú AllatRa a nerozširovali spolu Pravdu? Alebo sa čestne pozrieť na to, pod akou zástavou prišli na stretnutie a priznať sa, že nie, my sme práve proti Pravde a tu sú všetky fakty, aspoň v tej rovine, že my teraz hájime záujmy našej organizácie, ktoré nie sú v súlade so záujmami AllatRa, dokonca sa s nimi úplne rozchádzajú. Prečo sa to deje? Pretože vo vedomí takých ľudí sú prítomné tajné túžby ich živočíšnej podstaty, ktoré oni zatiaľ nevidia, ale podľa ich činnosti vo vonkajšom svete vidno, ako ich tieto túžby riadia.

Vedomie vlastníkov takých stránok sa môže rozhorčiť, že „to nie je tak, veď ja popularizujem Znalosti“, ale ak sa pozrieme na veci reálne, tak uvidíme, že zakaždým, keď na stránke ALLATRA TV vychádza nový program, tak ratingy rastú práve u stránok-zrkadiel. A tu je želateľné položiť otázku: tak kto komu pomáha v postupe a popularizácii? Opäť platí, ak raz ľudia prijali Pravdu a rozhodli sa pomôcť správnej veci jej rozšírenia, prečo potom nepropagujú Zdroj, ale zrkadlo? Vo filme „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od vopred mŕtveho k večne Živému“ bolo povedané, že je čierne a biele a nebude viac sivého! Prečo tieto jednoduché a zrozumiteľné slová nenachádzajú potrebnú odozvu vo vedomí tých, ktorí vlastnia „svoje stránky“? Po prvé – deje sa to preto, že tu existuje taký pojem, ako „moje“! Pojem „moje“ – to je jedno z klamstiev systému. Ako v tomto svete môže byť niečo moje? Veď ak rozoberieme túto otázku, tak kto dáva človeku energiu na realizáciu myšlienok, kto koniec koncov dal človeku život? Pričom myšlienky tiež nepatria človeku, patria buď vôli Živočíšneho rozumu, alebo vôli Duchovného sveta. Kto dal človeku telo ako nástroj na spoznanie sveta a seba? Odpoveď je jednoduchá – Duchovný svet. A ako sa to potom nazýva, keď Duchovný svet vytvoril všetky podmienky pre Duchovný rozvoj človeka, nadelil ho životnou silou, ale človek použije tento zdroj, aby Mu kládol odpor? Po druhé – tieto stránky sú zdrojom ľudskej koruny – jeho pýchy a skladať korunu, och, ako sa nechce! Samozrejme, existuje sloboda voľby a nie je dôležité, či je človek člen Hnutia alebo nie – rozhodne má právo vkladať svoju pozornosť do tých informácií a rozširovať to, čo chce, no prečo ak človek mieri k Svetlu a Pravde, pokračuje v šírení zla? Veď aj tak je ho už plno! Ak človek mieri k Svetlu, prečo posilňuje pozície ľudského nepriateľa?

Ešte jeden z často používaných argumentov vedomia v prospech utajovania Zdroja a popularizácie alternatívnych znalostí spočíva v tom, že ľudia akoby neprijmú znalosti priamo, že im ich treba priniesť nepriamo, využijúc rozličné vedy, nepriame ukazovatele rôzneho druhu atď. teda, že je v podstate potrebný nejaký sprostredkovateľ. Keď jedna naša členka Hnutia vyslovila taký uhol pohľadu, Igor Michajlovič sa jej opýtal: „Povedz, prosím, ako by si chcela, aby k tebe prišli Znalosti – pomocou motivátora, brožúry, novín či cez nejakú alternatívnu stránku, alebo by si chcela, aby sa ti dostali do rúk knihy Anastasie Novych?“ Ona odpovedala: „Chcela by som, aby Znalosti ku mne prišli priamo v podobe kníh A. Novych, vlastne tak, ako to aj bolo“. Igor Michajlovič povedal: „Vidíš, tak prečo teraz počúvaš svoje vedomie, ktoré ťa presviedča, že ak odovzdáš ľuďom Znalosti v podobe kníh, tak ich neprijmú a nepochopia?“

Ak máte pochybnosti o tom, čo bolo povedané vyššie, nerozpakujte sa, spýtajte sa ľudí, ktorí vytvorili alternatívu Znalostiam na dôkazy toho, že s nimi Igor Michajlovič komunikuje a najlepšie, pokiaľ sú pochybnosti, zadať otázku do Koordinačného Centra MSH „ALLATRA“ o oficiálnych kanáloch rozširovania Znalostí. Veď ľudia, ktorí využívajú členov Hnutia vo svojich zištných záujmoch, sledujú jediný cieľ, vnútený systémom – získať čo možno najviac moci pri parazitovaní na Znalostiach, ich skreslení a nejakej tajnej komunikácii s Igorom Michajlovičom, následkom čoho odvádzajú ľudí, ako sa hovorí, do močariska. Veď systém práve tak funguje – stimuluje velikášstvo človeka a na výmenu ho núti slúžiť sebe a realizovať jeho plány. V každom prípade sa právo voľby zachováva, ale pokladáme si za povinnosť informovať vás o tomto stave vecí. Mnohí sa jednoducho nachádzajú v zajatí ilúzií vlastného vedomia a ak ľudia slúžia, tak nech presne vedia a vyhodnotia si, komu slúžia!

V závere by bolo vhodné povedať, že nehľadiac na takú dôkladnú prácu systému, obrovské množstvo ľudí dnes prijalo Pravdu a považujú jej rozširovanie v spoločnosti za vec cti. Ich úsilím je vytvorené množstvo rozmanitých projektov, medzi ktorými sú také globálne medzinárodné projekty ako ALLATRA TV, ALLATRA VESTI, JEDINÉ ZRNO, ALLATRA GEOCENTER. Každý záujemca sa môže pripojiť k činnosti dobrovoľníkov ALLATRA, keď napíše priamo na elektronickú adresu projektu: ALLATRA TV - info@allatra.tv, ALLATRA VESTI - info@allatravesti.com, JEDINÉ ZRNO - edinoezerno@allatra.org, ALLATRA GEOCENTER - info@geocenter.info . Podrobnejšie sa so všetkými projektami možno zoznámiť na oficiálnej stránke MSH „ALLATRA“ allatra.org, alebo si upresniť, či má ten alebo onen projekt vzťah k MSH „ALLATRA“ na sekretariáte Koordinačného centra MSH „ALLATRA“ https://allatra.org/ru/tsentr (email: center@allatra.org, Skype: allatra-center). 

Dnes sa v MSH „ALLATRA“ zhromaždil veľký priateľský kolektív, ktorý sa nehľadiac na všetky machinácie vedomia snaží priniesť Znalosti, využívajúc moderné technológie, osobné zručnosti, neustále ich zdokonaľujúc, venujúc svoj osobný čas, chápajúc všetku dôležitosť a hodnotu týchto činností pre Duchovné osvietenie spoločnosti. Paralelne prebieha obrovská práca na sebe, veď je nutné vzdorovať programom systému, ktoré sa nás neustále pokúšajú rozdeliť, naladiť jedného proti druhému. Chceme sa obrátiť na tých ľudí, ktorí sa ešte pridržiavajú „svojho uhla pohľadu“ a navrhnúť im spojiť svoje úsilia, spoločne pracovať v tomto smere. Sadnúť si za jeden stôl – otvorene a čestne prediskutovať všetky momenty, ktoré nás rozdeľujú, pochopiť, že je to iba ilúzia, naviata systémom na naše vedomia. Predstavte si, akú vlnu Dobra dokážeme spustiť, ak sa prestaneme navzájom hádať a nasmerujeme naše spoločné úsilie do potrebného koryta, zjednotiac náš Duchovný a intelektuálny potenciál. Veď ak sa spojíme v Duchu a otvorenosti, spoločne prekonáme všetky úklady systému, nech by sa akokoľvek snažil!

Autor: Andrej Michaľčuk 
 


Zdroj: https://allatravesti.com/znaniya_i_zerkala_vokrug_nih