ALLATRA – Vlajková loď Duchovného prebudenia ľudstva!

Veď intrigy šajtana, nech by boli akokoľvek                                                                                             zákerné, sú slabé, a Pravda zvíťazí!

Korán, 4:76

                                                                                           

Príčina všetkých nešťastí na zemi je v tom, že ľudia zabudli na Božiu Lásku! Ktorá je Alfou a Omegou! Bez Lásky človek nájde len smrť a iba v Láske sa získava Život! 

Istý súfí

 

  

Vďaka Najvyššiemu Alahovi dnes vidíme, ako sa svet pretvára a naozaj sa stáva lepším. Ľudia sa začínajú prebúdzať... Samozrejme, stále ešte existuje veľmi veľa negatívnych momentov a zla, aj násilia a ohlupovania más... To všetko existuje, avšak dochádza aj k niečomu nádhernému! Je to to, čo dnes vďaka Milosti a Vôli Najvyššieho Alaha robí Imám Mahdí a spolu s ním účastníci Hnutia „ALLATRA“. Tento jav je taký unikátny, prekrásny a dôležitý pre celé ľudstvo, že treba o tom povedať ľudstvu, čo je v podstate aj cieľom nášho článku.

Dnes mnohé organizácie – vládne i mimovládne, humanitárne i sociálne – hovoria o pomoci ľuďom, o ochrane planéty, zvierat, stromov, o problémoch klímy, o skleníkovom efekte atď., atď. Ale čo vidíme v skutočnosti v spotrebiteľskej spoločnosti? Mnoho rozhovorov, ale málo fakultatívnych činov. A dva momenty, ktoré sú v tej či onej miere pre mnohých z týchto organizácií charakteristické:

1) Veľa hovoria, ale máločo reálne robia. Reálne v zmysle toho, aby kardinálne zmenili situáciu vo svete. Ich aktivity sú zamerané viac na boj s následkami, ako na vykorenenie samotných príčin, tej hlbokej krízy, v ktorej sa dnes ľudstvo nachádza. Viac sa naháňajú za ratingmi a dožadujú sa grantov. Konkrétne východisko zo vzniknutých podmienok sami nepoznajú a samozrejme ho ľuďom nemôžu ukázať.

2) Slúžia záujmom systému Materiálneho rozumu, čiže Iblísa, keďže sú kontrolovaní slobodomurárskymi (teda archóntskymi) organizáciami. Je to smutné, ale obyčajní ľudia v týchto organizáciách sú banálne oklamaní. Ich čisté poryvy a túžba tvoriť dobro sa vedením týchto organizácií využívajú na svoje zištné ciele. Veď na čele väčšiny týchto organizácií stoja otroci diabla. Však ryba, ako je známe, smrdí od hlavy.

Jednoduchá otázka. Prečo existuje také veľké množstvo organizácií, ktoré sa snažia riešiť naliehavé otázky, stojace dnes pred celou ľudskou spoločnosťou, ale problémov ľudstva neubúda? A naopak, iba pribúda? Pričom tak, že dnes je už na hrane otázka o ďalšom existovaní našej civilizácie! 

Všetci rečnia o mieri, ale všade sú vojny, je ich viac a viac a dnes sa už dokonca hovorí, pričom pomerne vážne, o Tretej svetovej, berúc pritom do úvahy fakt, že doslova včera ľudstvo prežilo hroznú Druhú! Veď aká krátka je pamäť človeka, ak tak rýchlo zabudol na milióny mŕtvych a všetky tie hrôzy, tú divokosť a beštialitu, ktoré boli doslova včera!

Všetci hovoria o ochrane prírody, dokonca koľko prebieha v poslednom čase demonštrácií a protestov proti zmene klímy, ale čo sa deje skutočne? A potom, ako možno zastaviť hoci len jednu kataklizmu protestnými akciami? Nehovoriac už o tej vzájomne previazanej reťazi globálnych klimatických katakliziem a katastrof, ktoré už naberajú obrátky a v najbližšej budúcnosti sa budú iba zrýchľovať! Omylom je tvrdiť, že kataklizmy prebiehajú samy o sebe a nie sú vzájomne prepojené. Každý seriózny vedec chápe a vidí, ako sú jedny (kataklizmy a prírodné katastrofy) spojené s druhými, ako všetky rodia jedna druhú a sú vzájomnými katalyzátormi... Veď Zem je jediný organizmus a všetky procesy prebiehajúce na nej sú rovnako vzájomne prepojené... A my sa teraz dotýkame iba dvoch otázok. Ale veď ich je oveľa viac...  

Aj preto dnes pred celým ľudstvom so zvláštnou naliehavosťou povstáva večná otázka, ozvučená už dávno dánskym princom: Byť či nebyť?

A aj práve preto hovoríme o ALLATRA! Pretože ALLATRA je ten jediný skutočný „záchranný kruh", ktorý môže reálne pomôcť topiacemu sa ľudstvu! Avšak za tej podmienky, že topiaci sa využijú túto možnosť – nebudú filozofovať a mudrovať, ale budú konať! Aktívne a konsolidovane, družne a v spolupráci – konať! Veď ako hovorí známa fráza: „Záchrana topiacich sa je vecou rúk samotných topiacich sa!"

A teda, čo je to AllatRa? V čom je kardinálna odlišnosť „ALLATRA" od všetkých organizácií a hnutí?

AllatRa prakticky odpovedá na všetky dôležité otázky, stojace ako pred každým jednotlivým človekom, tak aj pred všetkým ľudstvom vcelku! AllatRa neponecháva ani jednu z otázok nezodpovedanú. Pritom to nie je filozofia, ani výmysel, ale vlastne konkrétne odpovede, ktoré sú podané v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Aj keď je človek vzdialený od vedy, porozumie. Zoberme napríklad dve vedecké Správy ALLATRA:

Správu „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov"

a

Správu „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA".

Veď obe Správy sú napísané v jednoduchej a zrozumiteľnej forme a odpovedajú na všetky otázky, ktoré sa dnes týkajú každého človeka na zemi. A súvisí to s tým všetkým, čím je ALLATRA! A sám význam slova ALLATRA – to je sila Boha! A v čom je sila Boha – v Láske Božej! ALLATRA – to je Božia Láska! A najdôležitejšie: ALLATRA – to sú milióny ľudí rozličných náboženstiev a národností, spojených medzi sebou výlučne Láskou Boha! Teda preto ALLATRA tak inšpiruje a v takej krátkej lehote zjednotila také obrovské množstvo ľudí na celom svete!

Veď zoberme samotnú podstatu! Hnutie „ALLATRA“ sa zrodilo a je vybudované na Prapôvodných Znalostiach AllatRa – Znalostiach, ktoré prichádzajú do sveta cez Toho, Koho napríklad v islame nazývajú Imámom Mahdím. A ako je o Mahdím povedané v jednom z hadísov:

                            1_citát

 

AllatRa – to sú Znalosti o svete a človeku, o pravom zmysle jeho existencie. Sú to Znalosti, ktoré oslobodzujú človeka od jarma negatívnych myšlienok a skutkov – čiže od otroctva pred Iblísom a každému človeku, ktorý s nimi príde do styku, poskytujú možnosť stať sa samým sebou – stať sa celistvým, naozaj šťastným a Slobodným.

Mahdí vykonáva Vôľu Alaha a prišiel na pomoc ľuďom. Samotná táto okolnosť robí  „ALLATRA“ vopred nedosiahnuteľnou pre akúkoľvek konfrontáciu a porovnanie. Hnutie nesleduje záujmy obohatenia, niečie osobné zištné záujmy, či záujmy akýchsi náboženských organizácií. Hnutie je mimo politiky a mimo náboženstva! „ALLATRA“ slúži záujmom ľudí a celá činnosť je zameraná na pomoc a včasné upovedomenie ľudí. Čiže všetko je v záujme ľudí, v záujme celého ľudstva (!) a všetka činnosť je uskutočňovaná samými ľuďmi za pomoci a na základe Znalostí AllatRa, prinesených Imámom Mahdím. A práve preto je AllatRa vlajkovou loďou Duchovného prebudenia celého ľudstva! AllatRa – to je maják v temnote pre všetkých ľudí, ktorí chcú žiť s Láskou k Bohu, Jedinému pre všetkých ľudí, vo svojich srdciach! Žiť v mieri, láske, harmónii a prekvitaní!

Práve preto je AllatRa to najčistejšie, najskutočnejšie a najkrajšie, čo dnes vo svete je!  

A my – účastníci Hnutia „ALLATRA“ sme šťastní, že sa môžeme podeliť o túto radosť a otvorene povedať vám všetkým, drahé sestry a bratia, že „ALLATRA“ – je skutočne to najkrajšie, čo je nám všetkým dnes dané! A sme šťastní a radi, že sa môžeme podeliť s každým človekom o túto radosť a toto šťastie! My účastníci Hnutia „ALLATRA“ hovoríme otvorene – byť účastníkom Hnutia „ALLATRA“ – je najvyššou cťou, ktorou môže byť poctený človek na tomto svete! Je to najvznešenejšie a najdôstojnejšie, čo človek môže dosiahnuť!Všetkom ostatné je len, ako sa v Koráne hovorí o svetskom živote: „hra, zábava a prostá márnosť“. Akákoľvek kariéra, akákoľvek funkcia, akékoľvek finančné možnosti – to je iba prach a ilúzia, pominuteľná ako sen. To všetko je jednoducho nič pred Cťou byť obyčajným úprimným Človekom s veľkým „Č“, konajúcim v Láske – tvoriacim! A práve takí ľudia sú aj účastníkmi Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ – sú to ľudia, ktorí si zvolili ušľachtilú cestu tvorenia v Láske! Cestu úprimných a oddaných skutkov, zameraných na blaho všetkých ľudí na Zemi, na Spoločné Blaho! 

A preto navrhujeme všetkým ľuďom, vrátane tých, ktorí sú v tých či iných organizáciách: ak sa naozaj usilujete nájsť čisté, nájsť všetky odpovede na všetky vaše najdôležitejšie otázky, ak skutočne a úprimne chcete pomáhať ľuďom, duchovne sa rozvíjať a stať sa účastníkmi transformácie sveta k lepšiemu, tak pozorne preskúmajte akýkoľvek z oficiálnych projektov MSH „ALLATRA“ a presvedčíte sa, že práve na toto, na vybudovanie takej tvorivej spoločnosti sú zamerané všetky projekty Hnutia „ALLATRA“. Navyše, práve Hnutie „ALLATRA“ je samé o sebe príkladom takej spoločnosti! Reálny, živý príklad toho, že taká spoločnosť tvorenia a harmónie je možná, a je tu! Keď sa ľudia z rôznych krajín, rôznych vierovyznaní a rôznych kultúr, rôzneho sociálneho postavenia, čiže nezávisle na všetkých podmienenostiach, začínajú zjednocovať a spolu tvoriť v prospech všetkých! Využívajúc všetky moderné komunikačné a spojovacie prostriedky začínajú realizovať stovky a tisíce tvorivých projektov, zameraných na včasné zjednotenie ľudstva!

A preto Iblís rukami niektorých nepoctivých ľudí vytvára rozruch, t.j. množstvo kontrolovaných organizácií, ktoré sme spomínali na samom začiatku článku. Obrazne povedané, pre človeka stojaceho uprostred ohromnej hlučnej diskotéky bude veľmi ťažké začuť tichý, skromný hlas Pravdy. Práve preto Iblís vytvára takú diskotéku-zhon v každodennom živote veľmi mnohých ľudí. Zaťažuje ľudí materiálnymi, finančnými a životnými problémami. V čom je cieľ takého konania Iblísa? V tom, aby odvliekol a zmiatol (čiže oklamal, odviedol opačným smerom) nás, ľudí, ktorí chcú urobiť niečo dobré. Veď v dôsledku takého konania Iblísa a jeho otrokov, ľudia v skutočnosti namiesto toho, aby boli v „ALLATRA“, čiže v podstate sa stali súčasťou Celosvetového Globálneho Duchovného prebudenia a oslobodenia spod nadvlády systému Materiálneho rozumu (Iblísa, diabla), namiesto toho sú ľudia odlákaní do projektov, ktoré reálne nič nemenia. V podstate sa zaoberajú odstraňovaním následkov namiesto toho, aby našli a odstránili samotnú príčinu. Veď nech by sa vyzbieralo koľkokoľvek peňazí na výsadbu lesov, na záchranu vymierajúcich druhov a iných živočíchov a dokonca aj na humanitárnu pomoc – ak v ľuďoch niet ľudskosti, ak v sebe necítia tvorivú božskú podstatu, ktorú oddávna označovali práve slovom AllatRa, tak aký zmysel má toto všetko? Veď vonkajšie problémy na planéte – to je výsledok vnútorného boja a negatíva každého človeka, tvoriaceho túto spoločnosť. Práve tým je cenná AllatRa, že poskytuje kľúče k premene samého seba – svojej smrteľnej podstaty – na večnú, Duchovnú. A keď je takých ľudí veľa, tak môžu zmeniť všetko! Čo aj dokazujú svojím konaním účastníci Hnutia „ALLATRA“!

 

                        2_citát

 

 

Vráťme sa k téme organizácií, o ktorých sa hovorilo vyššie, organizácií, venujúcich sa globálnemu klamaniu ľudí. Tak teda, nielenže ich činnosť v podstate nič nemení, keďže je od počiatku, ako sa hovorí, „od veci“, ale ešte potom ľudia v dôsledku účasti v podobných podujatiach začínajú strácať vieru v dobro, vieru v ľudí a nakoniec vieru v samých seba...

Tu bude na mieste spomenúť podobenstvo o vlkoch. Keď pastier kričal a volal ľudí, že vraj: „Vlci, vlci napadli stádo!“ Ľudia v zhone pribiehali – a ukázalo sa, že on klamal. A keď skutočne vlci napadli stádo, tak už nikto nepribehol. Toto podobenstvo dáva pochopenie samotného princípu pôsobenia Iblísa (teda systému, diabla). Cez svojich otrokov mnohokrát kričal: „Pravda! Pravda!“. Ale ľudia, ktorí pribehli na krik, videli lož. Ale skutočné Zázraky nie sú hlučné... A najdôležitejšie udalosti sú veľmi jednoduché...

A keď teraz ľudom hovoria – prišla Pravda, oni už neveria, veď ich toľkokrát klamali. Jednako však Pravda prišla a beztak zvíťazí v umoch a srdciach ľudí, ak nie dnes, tak zajtra a v našich rukách je urobiť to tak, aby zajtra nastúpilo dnes! A ak každý človek poslúchne volanie srdca, tak pocíti Pravdu! Treba sa len ukľudniť a pozrieť sa na všetko zdravo, nepredpojato a sám si robiť závery. Jednoducho sa pozrieť na projekty, ktoré sa realizujú účastníkmi Hnutia „ALLATRA“ a ktoré sú zamerané na zjednotenie celého ľudstva a sám všetkému porozumieť.

Tu bude veľmi dôležité a aktuálne sústrediť pozornosť váženého čitateľa na takýto moment. Môže vzniknúť dojem, že účastníci Hnutia „ALLATRA“ sú nejakí vyvolení, a všetci ostatní ľudia sú len takí kadejakí... Absolútne nie! Pred Najvyšším sú si všetci ľudia rovní! Boh všetkých stvoril rovných a všetkým daroval právo voľby! My všetci sme Jeho výtvory a ako sa hovorí v Koráne, len najcnostnejší sú pre Najvyššieho prijateľní! Čiže práve cnostnosť je to, čím môžu ľudia vynikať pred Bohom. Všetky ostatné rozdiely sú vnútené a vymyslené samotnými ľuďmi pod diktátom Iblísa.

Tak teda, účastníci Hnutia „ALLATRA“ sú presne takí istí ľudia, ako i všetci ostatní. Len vďaka Znalostiam ALLATRA, ktoré sú dané Mahdím, majú títo ľudia objemnejšie chápanie a poznanie podstaty toho, čo sa deje. A hlavne, opäť vďaka Znalostiam ALLATRA, disponujú videním východiska, ktoré ľudstvu ukazuje Mahdí. Obrovská zásluha týchto ľudí je v tom, že prijali Znalosti AllatRa! Práve to odlišuje účastníkov Hnutia od ostatných ľudí. Zdôrazňujem – odlišuje, ale nerozdeľuje. Lebo rozdeľuje Iblís, ale ALLATRA zjednocuje! A ALLATRA je daná pre zjednotenie celého ľudstva! A každý náš brat, každá naša sestra, čítajúci teraz tieto riadky, oni všetci sa tiež môžu stať súčasťou tohto globálneho tvorivého procesu zjednotenia ľudstva do Jednej rodiny! Veď práve kvôli tomu je daná ALLATRA! A účastníci Hnutia – to sú tí ľudia, ktorí (trošku skôr ako ostatní ľudia) prijali Znalosti a dokázali prekročiť cez Iblísa vo svojej hlave. Otočili sa tvárou k Alahovi a nie k Iblísovi, zatiaľ čo mnohí mu slúžia. Nečakajú ako ostatní, že niekto príde a vyrieši za nich všetky otázky a problémy. Oni sami konajú v mene víťazstva Pravdy na celom svete a pre blaho všetkých ľudí na Zemi! Takže toto sú ľudia, ktorí na seba vzali zodpovednosť za to, aby sa všetci ľudia na Zemi dozvedeli o AllatRa! Účastníci Hnutia ALLATRA – to sú ľudia, ktorí sa nezľakli Iblísa! Ľudia, ktorí otvorene hovoria o Alahovi, pretože Ho poznajú vo svojich srdciach, v ktorých žije Láska k Alahovi! A oni majú právo hovoriť o Ňom otvorene, pretože sa otočili k Stvoriteľovi tvárou a vykonávajú Jeho Vôľu! A to je pravda!

Vezmime napríklad unikátnu a nemajúcu analógie udalosť z 11. mája 2019. Keď prvýkrát v histórii ľudia z celého sveta svojimi silami uskutočnili rozsiahlu on-line konferenciu a na tejto konferencii vzniesli najnaliehavejšie otázky, ktoré dnes stoja pred celým ľudstvom. A čo je najdôležitejšie, tieto otázky boli nielen ozvučené, ale boli dané aj odpovede na tieto otázky. V podstate bola vysvetlená jediná reálna cesta východiska z tejto slepej uličky, do ktorej ľudstvo zašlo pod obratným vedením Iblísa.

Otvorene bolo povedané, že východisko je predovšetkým v duchovno-mravno-tvorivom vektore rozvoja! Bez voľby tvorivej cesty rozvoja nedokážeme vyjsť zo slepej uličky, do ktorej zašla spotrebiteľská civilizácia. Veď kríza ľudstva je predovšetkým duchovno-mravnou krízou, a až potom ako dôsledok aj ekonomickou, aj sociálnou, aj klimatickou atď. Preto je dôležité odstrániť samotnú príčinu a potom sa všetko dostane na svoje miesto. Veď len spoločnosť, ktorá sa zakladá na duchovných hodnotách a riadi sa nimi, môže dospieť k harmónii a prekvitaniu.  

Spotrebiteľská formácia – to je otroctvo, ale ALLATRA – to je oslobodenie od okov otroctva a cesta k Slobode!   

Ale bez duchovného obrodenia ľudstvo zahynie. A dnes vidíme, ako Iblís práve na toto pripravuje vedomie ľudí a vidíme, akým rýchlym tempom sa zavádza spotrebiteľská „morálka“, ohlupovanie a osprostievanie ľudí. Avšak, ako je povedané v epigrafe, úklady nepriateľa ľudského rodu sú ničím pred Pravdou a preto Pravda predsa len zvíťazí! A konferencia 11. mája – to je prvý globálny krok ľudstva na ceste k tomuto a najžiarivejší dôkaz toho, že keď ľudia volia Pravdu, tak nič nie je schopné im prekážať!

 

                  3_citát

 

 

Autor: Účastník Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA Eľčin

Zdroj: https://allatravesti.com/allatra_flagman_duhovnogo_probuzhdeniya_chelovechestva