(zdraví prospěšná)

 

... „Lotosový květ“ a meditaci na obnovení Ka, která je zdraví velmi prospěšná...

„Zdraví prospěšná?“  vzpamatoval se Nikolaj Andrejevič a hned se zdůrazněnou zdvořilostí poprosil. „Rád bych o tom slyšel víc podrobností.“

„Ano, jistě,“ dobrosrdečně odpověděl Sensei. „Když Imhotep odhaloval základy Učení o Ka... Tedy, když budeme používat současný jazyk – je to učení o energetické struktuře člověka, kam patřily pojmy jako biopole člověka, jeho aura, astrální dvojník. Imhotep tedy zasvěcoval lidi do základů Učení Ka a součástí jeho praktických lekcí bylo předávání lidem staré meditace k obnovení Ka člověka a jeho, jak se říká, ‚dobíjení‘. A v čem spočívá smysl toho všeho? Vysvětlím vám to s pomocí současné terminologie, abyste to lépe pochopili.

Člověk není prostě jen chemická továrna, která neustále pracuje a plní složité početné operace každou sekundu. Je to celý vesmír s projevem různých forem života a odpovídajících energetických a vlnových stavů. A to všechno je vzájemně propojeno, vzájemně závislé a vzájemně se ovlivňuje. Chemie je úzce spojena s energetikou, tedy s prohloubenou fyzikou. Chemické procesy jsou zkrátka důsledkem vzájemného působení energií a samotné chemické prvky jsou určitým ‚programovým zápisem‘ zaznamenaných vlnových stavů pevnějších, materializovaných energií. Takže pokud budou do těchto ‚programových zápisů‘ zaneseny jakékoli změny pod vlivem určitých sil, pak daný chemický prvek jednoduše přestane existovat v dané podobě a přejde do jiného ‚programového‘ stavu. Díky různému spojení chemických prvků, které přetrvávají v určitém vzájemném spojení s různými energiemi, se rodí ‚živá‘ nebo ‚neživá‘ forma matérie. Určující roli v tom hrají právě typy energií, které spojují dané chemické prvky v tuto formu.

Například v podstatě jen deset základních chemických prvků, ze kterých se skládá rostlina – uhlík, vodík, kyslík, dusík, draslík, vápník, fosfor, síra, hořčík a železo – způsobují, že to v zeleném oceáně naší planety bez ustání bouří. Jsou to základní stavební cihličky. A celá ta rostlinná rozmanitost od travičky až po obrovský strom představují formy a životy, vytvořené díky typové rozmanitosti různých energií. Nebo jak například víte, lidský organizmus se skládá z 65 % kyslíku, 18 % uhlíku, 10 % vodíku, 5 % dusíku a 2 % připadají na ostatní chemické prvky. Takže jsou to zase tytéž cihličky, které jsou spojené a fungují díky jiným druhům energií, které se odlišují od ‚skeletu‘ rostlin. Takže i v rostlinách, i v člověku jsou zapojeny prakticky tytéž chemické prvky, ale forma života se liší kvůli odlišné energetice... Ještě se mimochodem vrátím k otázce, o které jsme si spolu včera povídali,“ obrátil se Sensei na Nikolaje Andrejeviče. „Vůbec ne náhodou v lidském i zvířecím organizmu existují pouze levé formy molekul aminokyselin, které jsou nutné k výstavbě molekul bílkovin. Mají tedy takovou orientaci. A jak si můžeš z našeho rozhovoru pamatovat, na Zemi je velmi málo přírodních jevů, které mají určitý směr, vezměme si například rotaci Země kolem své osy nebo směr některých větrů.“

„Co jsou ty ‚levé formy‘?“ zajímalo Viktora.

„Molekuly aminokyselin existují v tak zvaných levých a pravých formách. Dá se zkrátka říct, že jsou složeny ze stejných prvků, jen v jiné kombinaci. Jako například tvoje pravá a levá ruka,“ vysvětlil Sensei Viktorovi.

Nikolaj Andrejevič odpověděl Sensei  pro nás poněkud záhadně:

„Ano, tak teď už to chápu.“

Sensei kývnul a pokračoval.

„Takže tím, co určuje formu života a samotný život v libovolné materiální struktuře je energetický skelet, fantom, astrální tělo, biopole, můžete tento jev nazývat, jak chcete. Je to zkrátka ‚matice‘ spojení určitých energií. A s tím, v jakém stavu je tato ‚energetická matice‘ neboli Ka, přímo souvisí také fyzický stav dané formy života. Doufám, že je to srozumitelné.“

Nikolaj Andrejevič spolu se staršími kluky kývnul. Na obličejích naší mladé skupinky vládl po vyslechnutí této informace poněkud zaražený výraz. Abych pravdu řekla, také jsem kývnula. I když jestli jsem ve skutečnosti něčemu rozuměla, tak to byla jen třetina z toho, co jsem slyšela. Možná to bylo proto, že jsem se víc soustředila na zápis tohoto dialogu než na jeho podstatu.

„Život, a to i v našem organizmu, je obrovská práce nekonečného množství molekul, které pracují díky jemným energiím,“ pokračoval ve svém vyprávění Sensei. „Jak víte z chemie, k tomu, aby molekula látky vstoupila do reakce, potřebuje vždycky energii – vnitřní podnět (ezoosmóza), stejně jako tamto auto potřebuje energii k tomu, aby se uvedlo do pohybu,“ Sensei ukázal směrem k dopravnímu prostředku. „Dokonce i naše lehké vlnění je výsledkem vzájemného působení, určitého vzestupu jemných energií a následně práce chemie organizmu – molekul, odpovědných za reakci našeho organizmu. Člověk je sám o sobě generátorem různých druhů energií a jim odpovídajících polí. Zásahy do energetiky nezbytně vedou k porušení a chemickým selháním ve fyzickém těle.

Proto závisí fyzické zdraví člověka v prvé řadě na energetickém stavu jeho organizmu. Fyzické tělo plní ochrannou funkci proti mechanickému poškození, tak zvaného hrubého kontaktu. A energetické tělo chrání, řekněme, před nežádoucím energetickým kontaktem, zásahem a útoky cizorodých energií. Proto stejně, jako každý den dbáte o čistotu svého těla, děláte rozcvičku, různá preventivní opatření proti nemocem, abyste neustále udržovali své tělo ve zdravé fyzické formě, tak i energetické tělo vyžaduje podobnou péči na určité úrovni. Přičemž je potřeba, abyste o něj dbali ještě pečlivěji než o tělo. Proč? Protože mnohá onemocnění fyzického těla člověka vznikají právě kvůli narušení fungování jeho energetiky, vyvolané kontaktem s cizorodými energiemi.

K tomu, abychom podpořili své fyzické a energetické tělo ve zdravém, harmonickém stavu, existuje odedávna velmi efektivní meditace na úpravu svého Ka. Přičemž tato meditace je dostupná každému člověku, který je obeznámen se základními principy meditace.“

„Základními principy? Tím se myslí s Lotosovým květem?“ zeptal se Slávek.

„Třeba s Lotosovým květem,“ kývnul Sensei. „Takže v čem spočívá smysl? Posaďte se do pozice lotosu. Přiveďte se do stavu meditace tak, jak ji obvykle provádíte: uklidněte své myšlenky, postupně uvolněte nohy, břicho, hrudník, ruce, hlavu. Soustřeďte se na provádění samotné meditace. Podstata meditace spočívá v tomto. Uměle vyvolávejte podnět z hloubky pánve, tedy ze spodních částí vegetativního systému. A navyšujte vlnu tohoto podnětu přes vnitřní povrch kostrče, křížové kosti k pánvi, tedy ke spodním uzlinám parasympatických nervů a koňského chvostu míchy. A dál podnět vede po sympatickém a parasympatickém systému páteře nahoru do starých struktur mozku, o kterých už víte. Přitom si představte, že tento podnět jde jako elektrický proud od náboje ‚plus‘ k ‚mínusu‘. Tato, obrazně řečeno, ‚elektrická‘ vlna aktivuje staré struktury mozku. A to zase způsobí odvetnou reakci Ka. Při podnícení starých struktur mozku je možné Ka cítit mnohem snáze, stává se tedy skutečnějším. Pak od hlavy rozšiřujete tuto ‚elektrickou‘ vlnu po celé vrstvě Ka, která lemuje lidské tělo ve vzdálenosti od deseti do třiceti centimetrů od kůže (u některých tato vrstva mívá až padesát centimetrů). Provádíte meditaci, posíláte tedy ze spodních částí vegetativního systému, zrychlujete a zesilujete nové ‚elektrické‘ vlny do té doby, dokud se vaše pole Ka nestane pevným a stejnorodým. Je nezbytné, abyste dosáhli toho, aby to nebyly jen výplody vaší mysli nebo halucinace, ale reálné fyzické pocity.

Když budete systematicky trénovat, pak daná meditace pro vás bude velmi efektivním pomocníkem při obnově zdraví a ztracených sil. Provádět ji musíte alespoň dvakrát denně, ráno a večer. A také by bylo velmi vhodné, abyste ji prováděli po návštěvě míst, kde se shromažďují lidé, zvláště tam, kde převládají materiální hodnoty. Například trhy, obchody, hromadná doprava, místa, kde se odehrávají hromadné akce, a tak dále. Proč? Protože když se člověk nachází tak říkajíc v tlupě, tak se neustále setkává s cizorodými poli, cizími Ka. A nejen to, že sám narušuje osobní prostor jiného člověka, tak zvané ‚území Ka‘, navíc je ještě jeho osobní prostor vystaven podobnému útoku ze strany jiných lidí a nemá o tom ani tušení. Je samozřejmé, že dochází ke kontaktu a vzájemnému působení polí, které často, zvláště tam, kde vládnou materiální hodnoty, vedou k narušení obvyklého fungování Ka a následně pak k narušení práce organizmu. Člověk jde například na trh čilý, ale vrací se odsud rozlámaný, unavený, jako by mu ‚vzali všechnu sílu‘. Má bolesti hlavy a celkově ztratil sílu. To je právě ten důsledek střetu s cizím Ka. Abyste obnovili síly a fungování organizmu, musíte obnovit Ka. Toho dosáhnete buď díky přirozené samoregulaci, tedy během nočního odpočinku, nebo efektivnějším umělým způsobem – během už zmíněné meditace.“

„Velice zajímavé,“ promluvil Nikolaj Andrejevič. „Mohli bychom tuto meditaci vyzkoušet teď hned?“

„No, jestli si to přejete, tak určitě ano!“

„Jestli si to přejeme?!“ podivil se Žeňa. „Sensei, proč se tak ptáš! Hořím netrpělivostí, abych ji mohl provést!“

Všichni také s nadšením podpořili návrh Nikolaje Andrejeviče. Sedli jsme si do polohy lotosu a pod vedením Senseie jsme začali provádět danou meditaci. Začala jsem myslet na to, jak vlna, kterou jsem si představila, se zvedá z hlubiny pánve až k páteři. Ale ve skutečnosti se mi nic nedařilo, žádné pohyby. A protože Sensei zdůrazňoval, že je nutné všechno hlavně cítit, cíleně jsem v sobě začala vyvolávat pocit, jak říkal Sensei, ‚zvláštního slabého náboje elektrického proudu uvnitř pánve‘. Ale opět bezvýsledně. Mezitím Sensei řekl, že ti, kterým se to nedaří, musejí zesílit koncentraci mysli v tomto bodě. Tak jsem to i udělala. A po několika neúspěšných snahách se mi to konečně podařilo!

V hloubce pánve se vytvořilo jakési lehké napětí. S pomocí vůle a svalů jsem vzniklé napětí popohnala nahoru. Ale tato malá vlna se sotva donesla ke kostrči a tam ‚vyhasla‘. Zesílila jsem koncentraci. Podruhé jsem začala ‚úporněji‘ vytvářet novou vlnu. A už se mi to povedlo líp. Samozřejmě se pohnula o něco dál než k páteři, ale vnímala jsem ji znovu jenom malou chvíli. Ale potřetí jsem ještě víc zesílila koncentraci a najednou jsem si vzpomněla, jak jsme na jednom z duchovních cvičení prováděli meditaci k probuzení ‚hadí síly Kundalíní‘. Proto jsem se další vlnu snažila provést se stejnou intenzitou. A tato vlna mi proběhla po páteři nahoru do ‚řebříčku‘, že jsem až fyzicky ucítila na kůži mravenčení, které vlna zanechala při své cestě. Byl to takový úchvatný pocit, jako by se otevřela nějaká Brána! Po další vlně se toto mravenčení rozneslo do celého těla, a to i do nohou a břicha. Takže se jaksi rozšířila plocha těchto fyzických pocitů. A když daná vlna přišla až k hlavě, rozhostil se ve mně takový vyrovnaný stav jakési radosti a polospánku, díky čemuž jsem se ještě víc uvolnila a ponořila se do stavu meditace. A v tu chvíli jsem poprvé v životě nečekaně pocítila své biopole! A i když jsem jej vnímala jen částečně, měla jsem nezvyklý pocit jakési celkové pevnosti, lehkého tlaku.

Dále jsem vedla vlny nahoru a stále více jsem je šířila na své Ka. Nevím to jistě, ale možná tím, že se mi to dařilo víc, možná díky takovému příjemnému stavu vyrovnanosti a ochrany, se mi tolik líbilo vyvolávat tyto vlny a směřovat je na vnější Ka, že se mi vůbec nechtělo opouštět tento stav a končit danou meditaci. Ale bohužel jsem musela. I když jsem spolu s ostatními dokončila meditaci, tento stav vyrovnanosti nezmizel úplně, změnil se v něco tak dobrého, tak skvělého a inspirujícího, že jsem, abych pravdu řekla, neměla slov k tomu, abych jej popsala. No, prostě paráda!

„To bylo super!“ jako první oznámil Viktor po dané meditaci.

„To jo!“ přisvědčil Žeňa. „Jako bychom si dobili baterky!“

„Spíš dodali velké množství elektrické energie,“ podělil se o svůj názor Nikolaj Andrejevič. „Je to velice zajímavé. Opravdu, jako bych si výborně odpočinul...“ Už se obracel přímo na Senseie a dodal: „Zajímavé, skoro okamžitě jsem pocítil jakousi nespojitost, různorodost svého pole. A doslova po několika takových cvičeních parasympatických nervů jsem zaznamenal stejnorodost a celkové povzbuzení. Jako by se zesílilo toto magnetické pole nebo jak se tomu správně říká... A ještě mě udivilo to, že se při celkovém povzbuzení začalo mé vědomí utlumovat. Jak mi bylo dobře! A je skvělé, že se cítím, jako bych omládl asi o patnáct let!“

„Takový efekt funkce mozku je účinný jen ve stavu meditace?“

„Samozřejmě,“ odpověděl Sensei. „V meditaci všechno, jak psychika, tak i energetika, funguje úplně jinak než ve stavu, který je pro člověka obvyklý. Právě v takovém meditačním stavu polospánku (všimněte si, nikoli hypnózy, nikoli autosugesce nebo jiného stavu, ještě jednou zdůrazňuji, jde právě o meditaci) dochází k takovému efektu projevu Ka, tedy skrze brzdění kůry mozku (mladých struktur mozku) jsou podněcovány určitou energií staré struktury mozku. Je to stejné,  jako kdybyste klíčem neznámého původu otevřeli dvířka řídícího pultu ke svému Ka.

Vždyť v čem spočívá smysl? Spánek člověk potřebuje k tomu, aby obnovil a vyrovnal svou energetickou strukturu. Náš každodenní život je totiž neustálá informace, podnět, kontakty s jinými lidmi, zvířaty a tak dále. To všechno zanechává určitou stopu na energetických strukturách člověka. Během spánku, kdy organizmus odpočívá, se tyto struktury obnovují, dochází tedy jakoby k ‚dobíjení baterie‘. Tím je důležitý spánkový proces, a proto není vhodné zkracovat čas, který je vyhrazený pro plnohodnotný odpočinek organizmu.

Ale jestliže ve spánku probíhá ‚automatické‘ dobíjení, tak při dané meditaci je dobíjení umělé, tedy ‚ruční‘, které může regulovat samotný člověk. Přičemž takové ‚ruční‘ dobíjení je mnohem efektivnější, protože nevyužívá záložní síly organizmu, ale vnější zdroje.“

„Vnější zdroje? A co to je za zdroje?“ zajímalo Nikolaje Andrejeviče.

„Hm,“ usmál se Sensei. „Ty, o kterých se ještě neví. Tak jako dnešní lidé používají elektřinu a doteď vlastně neví, co ve skutečnosti představuje, tak jsou také tyto energie využívány po tisíciletí při meditacích, aniž by lidé měli ponětí, co ve skutečnosti představují. A všimněte si, že to vůbec nebrání tomu, aby se zdokonalovali.

Takže na rozdíl od automatického dobíjení z vlastních zdrojů, tady máte možnost dobít se ručně z alternativních vnějších zdrojů. Proto pokud je tato meditace systematicky prováděna, napomáhá rychlému a efektivnímu obnovení Ka, stabilizaci dobrého a silného biopole. A to zase přináší pevné zdraví, skvělou imunitu... Vždyť všichni původci nemocí, například bakterie a viry, jsou také živé organizmy, které mají svou polaritu a fungují na určité frekvenci. Pokud máte silné energetické pole, cizorodá energetika jednoduše neprojde přes tuto silnou bariéru. A nic nadpřirozeného v tom není. Jsou to všechno jen zákony... řekněme, prohloubené fyziky.

Mimo to, daná meditace je velmi užitečná a efektivní při léčení různých onemocnění. Fakticky je univerzální. Když použiji lékařský jazyk, kontraindikace ve spojitosti s ní prakticky neexistují. Vždyť v prvé řadě obnovuje imunitu a vnitřní zdroje organizmu, působí prostřednictvím energetiky na jeho chemii. To nejdůležitější je přesná koncentrace na meditaci, materializace pocitů a systematické plnění dané duchovní praktiky. Všechno je to jednoduché.“

„A při posttraumatickém syndromu to také pomáhá?“ zajímalo Nikolaje Andrejeviče.

„Bezpochyby. Jak při chronických, tak i při poúrazových onemocněních. A celkem efektivně při dětské cerebrální paréze. Také velmi dobře pomáhá při hypertonii, hypotonii, napomáhá efektivnímu obnovení organizmu po mrtvici, infarktu, protože se normalizuje také funkce cév. Ale nejdůležitější je to, že samozřejmě také velmi dobře regeneruje imunitu člověka, odebírá přebytečné napětí a obnovuje síly.

Zvláště bych ji doporučil nejen těm, které trápí nějaké nemoci, ale také těm, kteří se zabývají léčením, tedy samotným medikům,“ řekl Sensei a obrátil se na Nikolaje Andrejeviče, „lidem, kteří se často setkávají s nemocnými. Když je člověk nemocný, jeho Ka je už narušeno. Chtě nechtě přenáší komplikace do Ka zdravého člověka. Takže včasná prevence Ka bude velmi užitečná. Jak řekl Nikolaj Ivanovič Pirogov: ‚Snadnější je nemoci předejít, než ji pak léčit.‘“

                                                                         Úryvky z knihy Anastasie Novych Sensei ze Šambaly. Kniha 4.