"Symboly, ako aj znaky hrajú významnú úlohu v živote spoločnosti,dokonca aj keď spoločnosť o tomto ani len netuší."

(z knihy "AllatRa")

Znalosti obsiahnuté v správe "PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA" [1], ako aj články na stránke "ALLATRA VEDA", "Špirálová štruktúra elektrónu podľa znalostí PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA" a "Špirálové štruktúry elementárnych častíc" a komentáre ku nim, nás priviedli k otázke: naozaj sú fantómové čiastočky Po, z ktorých sú zložené všetky elementárne častice, nielen jednoducho štruktúrovane rozložené, ale aj vytvárajú znaky v priemete do roviny kolmej na os rotácie elementárnej častice?
                                                                                                                                                           Hodnota a zmysel znakov a symbolov, ich úlohu v živote spoločnosti ako celku, ako aj každého jednotlivca, je samostatnou témou pre vedecký výskum. Podrobne je o princípoch vplyvu (pozitívneho a negatívneho) pracovných znakov na energetickú konštrukciu človeka napísané v knihe "AllatRa" [2] a tiež v článku Anastasie Novych "Znaky a ich vplyv" [3].

"Psychika jedinca cez podvedomie jasne zachytáva tento vplyv znakov, pretože štruktúra psychiky sa zakladá na nevedomom. Vedomie má v tomto prípade podriadenú funkciu. Ale znaky vplývajú, takpovediac, na archetypálnu zložku psychiky jedinca. Ich činnosť je založená na náchylnosti jedinca k neuvedomelej sugescii."

"Mnohí ľudia, keď idú do chrámu tej náboženskej konfesie, ku ktorej sa hlásia, si prakticky nevšímajú, aké znaky a symboly ich obklopujú a pre dosiahnutie akých cieľov sú tam rozmiestnené. No človek jednoznačne pociťuje ich prácu na svojom stave. Jednoducho vzhľadom na to, že skutočné určenie týchto znakov mu nikto neodhaľuje, je prirodzené, že človek sa ani nebude snažiť pochopiť takýto svoj "nutkavý" psychologický stav. Pokladá tento stav za prirodzený, pretože ho už neraz zakúšal, keď prichádzal do podobných inštitúcií."

(z knihy "AllatRa")

Ak sa ukáže v priebehu štúdie, že určité znaky (pracovné alebo nie, to ešte treba poznávať) ležia v základe systému a materiálneho sveta, tak to môže zmeniť mnohé v metodológii vedeckého poznávania sveta, umožniť prekročiť rámec vnúteného čisto materialistického prístupu a pochopiť primárnosť tvoriaceho nemateriálneho sveta. Ako harmonicky je predsa usporiadaný svet, všetko v ňom je premyslené do maličkostí, všetko leží na poličkách, na svojich miestach ako u svedomitého hospodára. Ktože usporiadal takým nepochopiteľným spôsobom tento svet?                                                                                                                                                       

V tejto práci bol použitý program AutoCAD [4] pre modelovanie špirálovej štruktúry elementárnych častíc. Zo správy je nám dobre známe množstvo fantómových čiastočiek Po v každej z nich: fotón-4 (4 fantómové čiastočky Po), neutríno (5 Po), protón (12 Po), elektrón (13 Po), neutrón (33 Po), dnešnej oficiálnej vede neznáme častice, zložené zo 7 Po, 25 Po, 47 Po, 60 Po a 72 Po (pozri správu "PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA", str. 78 [1]).

Za použitia metodiky, opísanej v článku "Špirálová štruktúra elektrónu podľa znalostí PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA", definujeme priestorovú polohu fantómových čiastočiek Po v elementárnych časticiach. Je potrebné zdôrazniť tú skutočnosť, že pri prekresľovaní znakov elementárnych častíc, ktoré obsahujú veľký počet fantómových čiastočiek Po (25, 33, 39, 47, 60, 72), vznikajú určité ťažkosti - objavuje sa veľa rôznych variantov znakov. Preto znaky uvedené v tabuľke 1 – to sú prvé návrhy znakov, ktoré v budúcnosti potrebujú upresniť. Celá predpokladaná geometria znakov zodpovedá iba STACIONÁRNEMU stavu elementárnej častice. Dynamika bude prinášať svoje zmeny.

                                                                                                                               Tabuľka 1
Znaky v štruktúre elementárnych častíc
 

(texty obrázkov zhora nadol a zľava doprava:

1. silová allatovská fantómová čiastočka Po / pohľad zhora / hypotetický znak (bod)

2. fotón – 4 (4 Po) / pohľad zhora / pohľad spredu / hypotetický pracovný znak fotónu – 4

3. neutríno (5 Po) / pohľad zhora / pohľad spredu / hypotetický znak v štruktúre neutrína

4. elementárna častica zo 7 fantómových čiastočiek Po / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetické varianty znaku v štruktúre elementárnej častice, zloženej zo 7 fantómových čiastočiek Po

5. protón (12 Po) / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetický variant znaku v štruktúre protónu

6. elementárna častica z 25 fantómových čiastočiek Po / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetický variant znaku

7. neutrón (33 Po) / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetické varianty znaku v štruktúre neutrónu 

8. elementárna častica z 39 fantómových čiastočiek Po / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetické varianty znaku

9. elementárna častica zo 47 fantómových čiastočiek Po / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetické varianty znaku

10. elementárna častica zo 60 fantómových čiastočiek Po / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) / hypotetické varianty znaku

11. elementárna častica zo 72 fantómových čiastočiek Po / pohľad zhora (sféra) / pohľad spredu (sféra) )
 
 
Záver: V tomto článku sú uvedené len prvé kroky štúdia znakov, ležiacich v osnove štruktúry elementárnych častíc. Istotne, že všestranné štúdium fundamentálnej úlohy znakov dovolí hlbšie pochopiť mnohorozmernú stavbu celého Vesmíru, dá možnosť vedeckou cestou dospieť k pochopeniu jediného základu celej rozmanitosti vo svete.

                                                                                                                              Sofia Foľmer
Kľúčové slová: Pracovný znak, fotón, neutríno, protón, elektrón, elementárna častica, PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA, fantómová čiastočka Po, špirálová štruktúra.

Literatúra:
[1] - Správa "PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA" medzinárodnej skupiny vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" v redakcii Anastasie Novych, r.2015 http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra;
[2] – Novych A., "AllatRa", ISBN: 9788090479661; 2014 http://www.allatra.sk/knihy/allatra; [3] – Novych A., "Znaky a ich vplyv», http://schambala.com.ua/articles/znaki-i-ih-vlijanie;
[4] - Stránka oficiálneho zástupcu spoločnosti Autodesk v Rusku a SNŠ. – režim prístupu: http://autodesk.ru/;

 

(Poznámky - hnedou je označený odkaz na príspevok AN v ruštine, zatiaľ nie je preložený)


Zdroj: http://allatra-science.org/publication/znaki-v-osnove-struktury-elementarnyh-chastic