ANOTÁCIA: Plán činností pre prípad hodiny "X". Čo robiť, keď odrazu budete musieť prijímať utečencov na tom území, kde prežívate? V tomto prípade je nutné vziať veci do vlastných rúk, inak budú dôsledky smutné ako pre vás, tak aj pre tých ľudí, ktorí stratili svoj domov. Ponúka sa vám šanca dokázať si, že ste človek a dôležité je nepustiť ju.


Ak si prestanete sami sebe klamať a pozriete sa na situáciu prebiehajúcu na planéte Zem rozumne, bude očividné, že stav vecí ohľadom klímy je kritický. Potvrdením toho môže byť správa "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov" a tiež program "Nastávajúce kataklyzmy. O vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Obnovenie ľudskosti." z cyklu "Pravda je pre všetkých jedna". Každý človek si sám vyberá, či im veriť alebo nie, snažiť sa zmeniť situáciu alebo nechať všetko tak ako je, to je právo každého.

Nech prebiehajú akékoľvek klimatické zmeny, hlavnou hrozbou pre ľudstvo, ako civilizáciu, je nedostatok duchovného a mravného vektora rozvoja a ak topovedať jednoduchšie, tak v zložitej situáciinie sme jednoducho vo väčšine pripravení a úprimne povedané nechápeme, ako a prečo poskytnúť pomoc potrebným, alebo nemôžeme dôstojne prijať túto pomoc, len dúfame v to, že vláda vyrieši všetky problémy. Ale zabúdame, že vlády - to sú rovnakí ľudia, ktorí sa v ťažkej hodine budú v prvom rade starať sami o seba, o svoje rodiny a o možnosť zachovania moci, ale nie o záchranu celej spoločnosti. A to znamená, že ak ľudia chcú prežiť a žiť, musia sa sami začať zjednocovať a nečakať na pokyny. Čo sa aj navrhuje vo vyššie uvedenej správe.
"Potrebujeme naliehavé mimoriadne opatrenia, zjednocujúce ľudí do jednej družnej svetovej rodiny, veď nikto osamotený nezvládne globálne problémy najbližších rokov, či už je to človek, rodina, firma, mesto, alebo štát. Za týmto účelom aj bolo vytvorené "Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" –všenárodné svetové hnutiemimo politiky a mimo náboženstva, ktoré k dnešnému dňu zjednocuje už stovky tisíc ľudí z viac ako 200 štátov sveta. Celá jeho činnosť je zameraná na družbu a zjednocovanie ľudí z rôznych krajín cez spoločné projekty, vzájomnú pomoc, konsolidáciu úsilia v tvorivých činnostiach. Je nutné eliminovať všetko, čo ľudí rozdeľuje a nachádzať všetko, čo ľudí zjednocuje, robí ich ľudskejšími a humánnejšími vo všetkých ohľadoch. Len ľudia bez srdca môžu klásť odpor takému totálnemu reálne všenárodnému zjednoteniu a svornej družbe medzi národmi sveta."

Pri prezeraní komentárov k článkom zameraným na informovanie spoločnosti o nadchádzajúcich kataklyzmách, problémoch s nimi spojených a zjednotení spoločnosti, bola spozorovaná tendencia k tomu, že mnohí ľudia chápu a uvedomujú si vážnosť informácií, nutnosť konkrétnych krokov a majú všeobecné pochopenie toho, ako sa správať, na čo sa zamerať, no existuje problém, aké konkrétne kroky treba podniknúť a čo robiť, ak nešťastie predsa len nastalo. Ľudia nemajú konkrétny plán činností pre takéto prípady, okrem toho, čo ukazujú v katastrofických filmoch, kde sa všetko rúca a všetci umierajú, okrem elity a jej sluhov. Preto vznikla potreba odpovedať na to, riadiac sa duchovnou koncepciou predloženou v knihách Anastasie Novych a osobnými skúsenosťami.

Teda predpokladajme, že došlo k udalosti "X" a ako dôsledok toho do vášho domu čoskoro zamieria utečenci. Uvedomujete si, že vkladať nádej do vlády nemá zmysel, veď buď zložila právomoci, alebo sa venuje sebe, alebo je jednoducho neefektívna. V tomto prípade treba brať situáciu do svojich rúk, inak budú následky smutné ako pre vás, tak aj pre tých ľudí, ktorí stratili svoj domov. Ponúka sa vám šanca dokázať si, že ste človek a dôležité je nepustiť ju.


"Riešiť problémy je bezpodmienečne nutné, ale nie premieňať ich na zmysel svojej existencie. A hlavne je dôležité, nech sa stane čokoľvek, nech ťa akokoľvek bude hádzať z problému do problému, vždy zostať Človekom. Pretože každý tvoj životný problém – to nie je v prvom rade nič iné, ako previerka."(z knihy Anastasie Novych  "Vtáci a kameň").


Všetci sme ľudia a všetci máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, jednu hodnotu – život, vďaka ktorému môžeme dôstojne realizovať seba a zmysel svojej existencie z najvyššieho duchovno-mravného hľadiska.

A vlastne samotné naše prvé kroky:
1. Je dôležité si uvedomiť až do konca, že k nešťastiu už došlo a my už sme v tejto situácii, už nie je dôležité, ako a z čej viny sme sa do nej dostali a ak sme sa do nej dostali, to nie je náhoda, ale zákonitosť našej voľby v minulosti, dôležité je to, že sa treba z tejto situácie dostať a na to je potrebné a dôležité koncentrovať všetko úsilie. 


2. Treba pochopiť, že sami sa z nej sotva dokážete dostať. Nemôžete súčasne pestovať obilie, dobývať uhlie, sledovať hospodárstvo, vyrábať pracovné nástroje, variť jedlo a to všetko vo chvíli, keď všetko naokolo sa rúca a živly sú k vám krajne nepriateľské. (Hoci to nie sú činnosti, ako môžu mnohí povedať, ale narážajúc na znalosti o Prapôvodnej Fyzike ALLATRA, prichádza pochopenie dôležitosti práve vnútorných neviditeľných procesov, ku ktorým dochádza v každom z nás, veď oni sú príčinami nášho konania vo vonkajšom svete).                             

3. Teraz netreba prepadať panike, pretože to, čo ste pochopili, jednoducho naháňa strach, sladký sen, v ktorom ste boli celú tú dobu sa premieňa na nočnú moru a snaží sa skončiť. Panika povedie k žalostným následkom, ale jej absencia ku konkrétnym výsledkom.

4. Všetci s niekým komunikujeme, priatelíme sa, pracujeme, sú to ľudia rôznych profesií, veku, sociálnych statusov. Ku nim, rovnako ako aj ku vám v krátkej dobe pribudnú utečenci. Takže je potrebné zavolať každému koho poznáte, alebo koho ste niekedy poznali, nie je dôležité v akom vzťahu ste boli, to bolo v inom živote. Veď každý takýto telefonát môže zachrániť niečí život. A ten život môže byť váš.

5. Podeľte sa s nimi o to, čo ste pochopili vy. A predstavte im jednoduchú myšlienku, že ak sa nezjednotíte a nebudete organizovať dôstojný a správny príjem utečencov, nezabezpečíte ich stravou, ubytovaním a všetkým nevyhnutným, mnohí z nich nedokážu prežiť. Veď ako uvádza prvá OSNOVA ALLATRA: "Najvyššou hodnotou na tomto svete je – ľudský život. Život každého človeka treba chrániť ako svoj vlastný, pretože i keď je rýchlo tečúci, dáva šancu každému zvýšiť svoju hlavnú hodnotu – vnútorný duchovný stav, to jediné, čo otvára Osobnosti cestu ku skutočnej duchovnej nesmrteľnosti." Pre koho nie je daná argumentácia, žiaľ, zrozumiteľná, existuje iná – ak ľudí nezabezpečíte a nepomôžete im, budú nútení pomôcť si samostatne a dobývať nevyhnutné silou. K čomu už existujú názorné príklady, nevedúce k ničomu dobrému.

6. V tejto fáze je dôležité informovať svojich známych a blízkych, že ak sa všetci spojíte, tak situácia nebude taká kritická. Spolu sme sila, ktorá môže zmeniť všetko k lepšiemu, ak to budeme chcieť.

"Dobré myšlienky so silnou túžbou sú predzvesťou dobrých skutkov. Dobré skutky sú podstatou dozrievajúcich duší. Smelosť rodí Silu ducha. Sila ducha spája do Jednoty. Jednota zdesaťnásobňuje Silu. Jednotný Duch mení cyklus. Celkový výsledok závisí od úsilia každého. Úsilie každého od zmeny vnútornej frekvencie. Frekvencia je skok okamihu, ktorý vedie za hranice Po."
Nič nie je nemožné pre toho, kto prebýva v realite Boha (z knihy Anastasie Novych "
Ezoosmóza").

7. Spočiatku je nutné riešiť otázku rozmiestnenia. Mnohí z nás majú prázdne byty, chaty, alebo jednoducho majú voľnú izbu, v meste sú nejaké budovy úradov, ktoré možno aspoň dočasne vlastnými silami prispôsobiť pre ľudské bývanie.

8. Pravdepodobne veľa ľudí bude potrebovať medicínsku pomoc, lieky a jednoducho ošetrenie. A bez lekárov, ktorí sú ochotní bezplatne liečiť, dávať lieky a bez ľudí, ktorí budú dozerať na chorých, sa neobídete. Ale lekári musia nejako žiť, niečo jesť, udržiavať vybavenie a zniekadiaľ brať lieky. Tu je nevyhnutný princíp "Človek sa stará o spoločnosť a spoločnosť o človeka" a bez zjednotenia všetkých ľudí, zrušenia spotrebiteľského systému sa nedá obísť.
"...Prednajrôznejšími rastúcimi rizikami nikto nie je poistený a klimatickým utečencom sa už zajtra môže stať každý z nás. V tejto súvislosti je veľmi dôležité celkovo a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovno-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba, dominancia duchovno-mravných základov stáli na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle na ich národnosti, vierovyznaní, sociálnom statuse a iných podmienených, umelých rozdieloch svetového spoločenstva. Keď sa všetci ľudia budú snažiť vytvárať život, vhodný pre všetkých naokolo, tak v tomto živote budú uchovávať seba a svoju budúcnosť..."

9. S potravinami je rovnaká situácia, producenti potravín potrebujú taktiež spotrebný materiál, vybavenie a veľa iného, ako v každej profesii. A ak sa dokážeme dohodnúť na zjednotení všetkých zdrojov, tak je úspech zabezpečený. Tomu, kto hovorí, že všetko patrí elite a ona nebude chcieť vyčleňovať prostriedky, dohovárať sa, pretože je to nevýhodné, je to strata moci, treba položiť otázku: a či elita pracuje v týchto závodoch, rozvažuje produkciu, rozváža ju, trestá za nesplnenie požiadaviek? Nie, to my sami rozvážame, sami vyrábame a sami sa aj trestáme pod diktátom systému. Tak sa môže rozvážať tam, kde je to nutné, vyrábať to, čo je treba a trestať za to, čo nie je dôstojné a nerobiť to, čo je pre niekoho výhodné, kto pozabudolna to, že je človek.? Je však dôležité pamätať na to, že je potrebná koordinácia a zladenie činností, ináč sa nič nepodarí a systém oddelí všetkých, ako to robil predtým.

10. V prvej fáze bude stačiť to, že každý prinesie toľko jedla, koľko mu dovolia možnosti. Rovnako treba postupovať s odevom, hygienickými a spacími potrebami, hračkami pre deti. Spoločným úsilím pripraviť dostupné obytné priestory pre pohodlný pobyt ľudí.

11. Prirodzene prichádzajúcich ľudí treba prijímať maximálne prívetivo, veď mnohé prežili a pretrpeli. Ale zo strany pracovníkov orgánov, zabezpečujúcich právo a poriadok, je nutné viesť evidenciu a kontrolu rozmiestnenia, pretože i keď je to smutné, ale nie všetci ľudia sú vychovaní, týka sa to obidvoch strán, poškodení môžu byť aj tí, čo prijímajú, aj tí, čo prišli.

12. V čo najkratšom čase je nutné začať socializáciu príchodzích cestou neustálej komunikácie a vzájomnej spolupráce medzi národmi na úrovni rodín a jednotlivcov, veď je nepravdepodobné, že budeme rozprávať jedným jazykom. Rovnako je vážne vyzdvihovanie duchovných hodnôt v tejto novej spoločnosti, veď len cez vnútorné dochádza k zjednoteniu.

13. Keď prejdú prvé ťažkosti, ľudia sú rozmiestnení, nasýtení, obutí a odetí, vzniká problém čo ďalej, veď nie je možné jednoducho ich vydržiavať na svoj účet. Tu začína hrať veľkú úlohu úroveň vzdelanosti a dôstojnosti samotných utečencov, ich túžby odvďačiť sa a pomôcť sebe i svojim záchrancom. Cestou všeobecnej kooperácie a zladenej spolupráce je nevyhnutné zaviesť maximálne možný rozsah výroby. So zohľadnením špecializácie regiónu a príchodzích. (Samozrejme, spočiatku je dôležité zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, druhou alebo paralelnou fázou je vybudovanie nového bývania pre príchodzích a tiež zvýšenie objemov výroby medicínskych prípravkov a liekov, dôležitou oblasťou je tiež výroba obuvi a odevov). Nie je to také zložité, ako sa zdá, jednoducho pozvite dodatočného pracovníka, alebo dvoch na to miesto, kde pracujete a ak to každý spraví a tí, koho ste pozvali to prijmú, tak takým jednoduchým manévrom vyriešime veľa problémov, začnúc otázkami zabezpečenia a končiac otázkami socializácie.

14. Tým, ktorí sa ocitli v úlohe utečenca treba povedať, že hoci je vaše postavenie žalostnejšie ako u prijímajúcej strany, netreba zabúdať, že u nich sa situácia citeľne zhoršila, prijímajte pomoc dôstojne, pomáhajte tým, komu je ťažko, nespoliehajte sa iba na tých, ktorí vám pomáhajú, pomôžte aj vy im, veď je to vaša nová rodina, nový dom, ukážte sa z lepšej strany a vaše sily sa zdesaťnásobia. "Dokáž Bohu, že si Človek a Boh v teba uverí..." ( "Vtáci a kameň", Anastasia Novych)
Dokážme v prvom rade sebe, že si zaslúžime byť nazývaný slovom Človek. Veď všetko je jednoduché, treba podať pomocnú ruku tomu, kto ju potrebuje.


"Všetko v tomto svete nie je len tak. Ak ťa osud priviedol na to miesto, kde si teraz, znamená to, že je to kvôli niečomu potrebné. A v prvom rade je to potrebné pre teba, aby si niečo pochopil a uvedomil si. A na to, aby si povzniesol svoj duchovný svet, treba sa jednoducho zrieknuť zla, zakomplexovanosti vedomia v hmote. Rozumne sa pozrieť na seba a okolitý svet. Čo je to minulosť? Ilúzia dávno minutých dní. A čo je budúcnosť? Ilúzia prízračných myšlienok. Čo je teda život v skutočnosti? Okamih súčasnosti, v ktorom človek žije teraz a tu." (Z knihy "Na križovatke", Anastasia Novych - preklad sa pripravuje)

 

https://geocenter.info/article/mir-na-poroge-globalnyh-kataklizmov