Po prečítaní správy «prapôvodnej FYZIKA ALLATRA» [1], ktorá obsahuje jedinečné údaje o magnetických a elektromagnetických poliach hmotných objektov, bolo celkom zaujímavé preskúmať ich vlastnosti, povahu a vplyv na život človeka.
Prvým krokom bolo detailné oboznámenie s informáciami spublikovanými v knihách Anastasie Novych a v správe "prapôvodnej FYZIKA ALLATRA" a porovnať ich s modernými štúdiami v oblasti fyziky. Každého človeka obklopuje elektromagnetické žiarenie rôznych vlnových dĺžok, elektrické pole, magnetické pole, akustická oscilácia (t.j. zvuky vychádzajúce z tela), chemické vylučovanie (nazvime to hypoteticky chemické pole) a ešte mnoho ďalších polí [2].Obr. 1. Spektrum elektromagnetického žiarenia.
Magnetické pole Zeme a kozmické žiarenie ovplyvňuje ľudské telo s jeho informačnou sieťou, ktorá spolu s nervovou a krvnou sústavou a tiež endokrinným systémom riadi fyziologické procesy. To znamená, že človek je akoby preniknutý vlnovodmi, po ktorých, za pomoci bio-žiarenie s dĺžkou mikrovlny, je prenášaná dôležitá informácia [2].Obr.2.Magnetické pole Slnka http://www.nasa.gov/content/goddard/sdo/coronal-loops-reveal-magnetic-dance-sdo5/#.VZZE2PntmGH

Dôležitým faktom je, že ľudský organizmus je náchylný k chorobným stavom; veľa ovplyvnený klimatickými faktormi; rôznymi magnetickými polí; fyzikálnymi polí, Mesiacom a Slnkom, inými bytosťami a tak ďalej. [2]. Všetky tieto polia pôsobia na ľudský organizmus s rôznou intenzitou, ale informačné funkcie pre organizmus má iba slabé pole, v opačnom prípade sa v bunkách jednoducho spúšťa obranný mechanizmus a bunky neprijímajú informácie, ktoré nesú silné vybudenie poľa [2]. Dôležité poznamenať, že gravitačné a magnetické pole Zeme chráni astronautov pred vysokou radiáciou (prúdy fotónov, elementárnych častíc), ktorá bráni moderným kozmickým strojom dostať sa za hranice pôsobenia týchto polí. Preto astronauti lietajú len v blízkom okolí Zeme, v prípustných medziach od zemského povrchu a atď. [3].Obr. 3. Magnetické polia planét.
Odpovede na základné otázky týkajúce sa povahy elektromagnetického poľa a príčin jeho vzniku, pomôžu čitateľom lepšie pochopiť tento fyzikálny jav.
Čo je vlastne?
V skutočnosti je základom všetkých známych a tiež ešte oficiálne vede neznámych polí, základných interakcií, organických a anorganických zlúčenín a hmotných objektov je septónové pole, ktoré je hlavnou zložkou celého hmotného vesmíru. Toto pole je všade [1]. Septónové poľa môže byť v rôznych stavoch a tým ovplyvňuje vonkajší prejav rôznych fyzikálnych javov (fyzikálne a chemické vlastnosti látok, fyzikálne a chemické javy).
Z čoho sa naozaj skladá septónové pole?
V správe "prapôvodnej FYZIKA ALLATRA" sa píše o tom, že najmenšou unikátnou súčasťou septónového poľa je septón. «Septón nemožno priradiť ani k najmenšej nedeliteľnej "čiastočke" Po, lebo on je tým, čo túto čiastočku tvorí (reálnu i Fantómovou), ale nejaví sa tak vo svojej podstate» (str. 49 správy «prapôvodnej FYZIKA ALLATRA») [1] .
Ako sa elektromagnetické pole prejavuje?
V knihe "Ezoosmóza" je uvedený podrobnejší asociatívne príklad prejavu elektromagnetického poľa: «... naša planéta Zem má vonkajší záporný náboj a vnútorný kladný potenciál, naopak Slnko má kladný vonkajší náboj a záporný vnútorný potenciál. Zem a Slnko sa pohybujú ohromnou rýchlosťou v gravitačnom poli spolu s celou galaxiou. Aby to pre vás bolo pochopiteľnejšie, môžeme to prirovnať k príkladu s dvoma činkami, ktoré boli zvrhnuté z paluby lode do oceánu. Keď činky prechádzajú skrz vrstvu vôd oceánu, navzájom na seba pôsobia s molekulami vody a vytvára rôzne čírenie a víry. Rovnako tak Slnka a Zeme, keď prechádzajú cez vrstvu gravitačného poľa, vyvolávajú jeho čerenie a víry a týmto spôsobom vytvárajú elektromagnetické pole, ktoré vo svojom dôsledku vytvára vonkajší náboj podľa vnútorného potenciálu pohybujúcich sa telies. Takže keď je vnútorný potenciál kladný, tak tým pádom bude vonkajší náboj záporný, ako je tomu u elektrónu a Zeme. Práve rozdiel vo vnútornom potenciáli a vonkajším nábojmi tiež tvoria "stacionárne" orbity ako pre planéty okolo Slnka, tak i pre elektróny okolo jadra. Inak by sa objekty jednoducho zlepili alebo by sa rozleteli a nikdy by nemali "stacionárne" orbity. »[4].
Už sme si povedali, že každé hmotné telo, či už "živé" či "neživé" má svoje vlastné septónové pole (str. 52 správy «prapôvodnej FYZIKA ALLATRA») [1], [6].
Z vyššie uvedených informácií je jasné, prečo rozdiel medzi vonkajším nábojom a vnútorným potenciálom vytvára elektrónové orbitály a kvalita vnútornej energie (potenciálu) charakterizuje hmotný objekt. Preto elektrónové vrstvy (orbitály) atómov, v závislosti na počte a polohe elektrónov v nich, určujú elektrické, optické, magnetické a chemické vlastnosti atómov a molekúl, rovnako tak aj vlastnosti pevných látok [5].
To je dôvod, prečo je také ťažké za pomoci moderného výskumného zariadenia detekovať záhadné neutríno, ktoré môže mať alebo nemať hmotnosť; môže interagovať s gravitačným, magnetickým alebo elektromagnetickým poľom alebo aj nie. [4] A existencie častíc a antičastíc neporušuje zákony hmoty, nakoľko existujú v rovnakom čase. Preto majú antičastice a častice rovnakú hmotnosť aj ďalšie fyzikálne vlastnosti, avšak niektoré ich vlastnosti, ako napríklad elektrický náboj (vonkajší náboj) a magnetický moment, majú protikladné náboje. [4].
Asociatívny príklad s dvoma činkami ukazuje, že pre to, aby vzniklo elektromagnetické pole, sú potrebné minimálne dva hmotné objekty, s protichodnými vnútornými potenciály a vonkajšími nábojmi (ako je Zem a Slnko, protón a elektrón, ktoré sa líšia podľa počtu fantómových čiastočiek Po; vnútorných potenciálov a vonkajších nábojov). Je to podobné prejavu mužskej a ženskej podstaty, ich neustálej interakcii.
Je nutné tiež poznamenať, že špirálovité trajektórie pohybu fantómových čiastočiek Po v ezoosmickej mriežke, môžu byť ako pravotočivé, tak aj ľavotočivé v závislosti od vnútorného potenciálu, čo sa odráža na tvorbe vírových vybudenie. Povaha vírov, vznikajúcich v ezoosmickom priestore závisí od geometrických charakteristikách špirálovej štruktúry elementárnych častíc, atď. (Pozri článok na webových stránkach "ALLATRA SCIENCE": "Sumárny vektor posunutie geometrického stredu fantómových čiastočiek Po vo špirálových štruktúrach elementárnych častíc" [7]).
Záver: prejav elektromagnetického poľa (v chápaní formovanie vonkajšieho kladného alebo záporného náboja hmotných predmetov) vzniká indukciou gravitačného poľa, spôsobený pohybom materiálnych objektov (elementárnych častíc, atď.) skrz pole. Dôležitú úlohu hrá náboj vnútorného potenciálu, ktorý je vlastný všetkým materiálnym objektom, podľa ktorého sa aj vytvára protikladný vonkajší náboj.
Gennadij Vasiljev
literatúra:
[1] - Správa "prapôvodnej FYZIKA ALLATRA" medzinárodnej skupiny vedcov z Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA", red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra;
[2] - A. Novych "Sensei zo Šambaly" http://ibisbooks.cz/dload/sensei_ze_sambaly_kniha_1.zip;
[3] - A. Novych "Sensei-IV", IBIS, 2013, http://ibisbooks.cz/dload/sensei_ze_sambaly__4dil_cely_text.doc;
[4] - A. Novych "Ezoosmoza" IBIS, 2014 http://ibisbooks.cz/dload/ezoosmosa.pdf;
[5] - A. Novych "AllatRa", IBIS, 2014 http://allatra-science.org/download-allatra-cz.html;
[6] - V. Veršihora, Koncepcia svetového éteru. Časť 2: Vlastné septonové pole. Torus, ako základ štruktúry hmoty, stránky ALLATRA Science, http://allatra-science.org/publication/koncepcija-mirovogo-efira-part2;
[7] - Petrov, Sumárny vektor posunutie geometrického stredu fantómových čiastočiek Po vo špirálových štruktúrach elementárnych častíc, stránky "ALLATRA SCIENCE" http://allatra-science.org/publication/summarny-vektor-smeschenia-centra-chastic.