Prečo sa mení klíma? Antropogénne faktory alebo globálne astronomické procesy?

Čo znamenajú antropogénne faktory? Jednoucho povediac sú to tie zmeny, ktoré prebiehajú v prírode ako výsledok ľudskej činnosti. Napríklad, vytváranie ozónových dier v atmosfére, znečistenie vody a vzduchu, vyrubovanie lesov, vyčerpávanie pôdy – všetko to je negatívne pôsobenie antropogénnych faktorov na okolité prostredie. 

V súčasnom svete vedecká obec vo svojej väčšine predpokladá, že príčinou prudkých klimatických zmien na planéte je práve antropogénny faktor. Najväčší vplyv na klímu planéty, podľa názoru mnohých vedcov, predstavujú emisie СО2 do atmosféry. 

Avšak toto nie je jediný uhol pohľadu na danú otázku. Poďme pouvažovať aj nad ďalšími. Horlivo propagujúc názor о pôsobení človeka ako hlavnej príčiny klimatických zmien na planéte, vedci a politici úmyselne zamlčujú, že pôsobenie prírodných faktorov na klímu je neporovnateľne vyššie. Tak, napríklad, zrkadlo Svetového oceánu (71 % povrchu našej planéty) vypúšťa, nahrievajúc sa, uhlík do atmosféry, а potom ho spätne odoberá. Tento  mechanizmus je najpodstatnejší v prerozdelení uhlíka v atmosfére а množstvo uhlíka, ktoré vyprodukuje priemysel, je približne stokrát menšie, ako táto každoročná premena.

Ešte jeden príklad. V pôde je uložené prakticky trikrát viac uhlíka, ako v atmosfére. Pritom až 50% celkových zásob uhlíka je sústredené v pôdach a ľadoch Arktídy. Podľa vedeckých údajov, pri topení trvale zamrznutej pôdy sa stane organická hmota, pochovaná v jej hĺbke dostupnou pre baktérie, ktoré začnú s jej rozkladaním – prirodzeným produktom toho sa stane oxid uhličitý, ktorý sa vo veľkých množstvách začne uvoľňovať do atmosféry.

Medzinárodná skupina vedcov, medzi ktorých patria pracovníci Krasnojarského vedeckého centra SO RAN (Sibírske oddelenie Ruskej akadémie vied) a Centrálnej sibírskej botanickej záhrady SO RAN, zdôvodnila, že antropogénny faktor nie je zásadným v otázke globálnych klimatických zmien.

Vedci vytvorili stupňovitú funkciu dynamiky zmien teploty a zistili zaujímavú zvláštnosť. Pri nepretržitom raste emisií antropogénnych plynov sa teplota nezvyšovala kontinuálne. Od roku 1950 do 2015 v hypoteticky nepretržitom raste globálnej teploty boli zreteľne sledované tri „prestávky“: od roku 1950 do 1987, od roku 1987 do 1997 a od roku 1998 do 2015.

dynamika změn teploty

Obr.1. Dynamika zmien globálnej teploty. @zdroj

Biofyzici prišli k záveru, že brať do úvahy ako základný faktor pre narastanie globálnej teploty len a len vplyv človeka je nekorektné, pretože klimatický systém je príliš zložitý na to, aby banálne a lineárne reagoval na priame pôsobenie. Napríklad, keď sa na určitom úseku súše zvyšuje vlhkosť, tak to spôsobuje zníženie albeda – t.j. odrazovej schopnosti povrchu. Následkom toho sa zvyšuje teplota, čo provokuje búrlivý rast vegetácie a ďalšie zníženie albeda. Jedná sa o lineárnu závislosť. Pri tom všetkom sa s nárastom vyparovania zvyšuje množstvo oblakov, čo vedie k zvýšeniu albeda, zníženiu teploty a úbytku vegetácie, uvádzajúc systém do pôvodného stavu. Toto svedči о komplexnosti systému interakciea zložitých koreláciách.

Z toho dôvodu antropogénne vylučovanie СО2 do atmosféry, hociaj je pre klímu „neužitočné“, no nepredstavuje kritický faktor – je to len kvapka v mori celého radu príčin, vplývajúcich na klimatické zmeny.

Takže, čo o tom hovoria vedci z ALLATRA VEDA v správe “O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov”:

“Globálna zmena klímy na Zemi ‒ je vzáklade odvodená od atmosférických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je nevyhnutná. Geologická história našej planéty svedčí o tom, že Zem už nejedenkrát prechádzala podobnými fázami globálnej zmeny klímy. S ohľadom na posledné vedecké údaje (zahrnujúc do toho oblasti  fyziky, astrofyziky, kozmológie, helioseizmológie, astroseizmológie, klimatológie planét) je spektrum pôsobenia kozmických faktorov dostatočne široké. Sú to procesy, ktoré ľudstvo k dnešnému dňu nie je v stave ovplyvniť, preto nemožno podceňovať ich následky, možné riziká a ťažkosti pre ľudí v súvislosti s nastávajúcimi udalosťami na Zemi, a je potrebné sa na tieto udalosti pripravovať”.

Odporúčame vám oboznámiť sa ešte s jedným uhlom pohľadu v otázke antropogénneho faktora, ktorú ozrejmil akademik Igor Michajlovič Danilov v epochálnej relácii “PRICHÁDZA TO. It is coming” na kanále ALLATRA TV:

“Ak sa dnes pozrieme na vzniknutú situáciu – niekto odmieta globálne otepľovanie, niekto zaň bojuje, ale ak máme hovoriť úprimne, opäť je to pre mnohých zdroj obživy. A to, čo sa dnes deje za oknom, to nie je výsledok, presnejšie následok konania človeka, správne? Nie je to teda antropogénny faktor, nie je to výsledok činnosti, povedzme, rozvoja civilizácie, emisiea všetko ostatné. Ono to vplýva,ale ja by som tu prirovnal vplyv antropogénneho faktora na globálne otepľovanie, ospravedlňujem sa za taký príklad, asi nie je až taký dobrý, no poskytuje pochopenie. Keď človek ochorel, napríklad, na onkologické ochoreniea medicína sa už vzdala, už nič nemôže urobiť. Lekári zdvihli ruky a hovoria:  “Je nám ľúto, zostalo vám málo…”, ale človek v tej chvíli pokračuje v porušovaní  životosprávy a ešte fajčí... A tu lekári prichádzajú k záveru, že ho fajčenie zabije. Chápete, analogickú situáciu máme teraz. To, čo sa deje, - to je jeden z cyklov a je nevyhnutný, а ľudský faktor, no to je to isté, ako fajčenie u nášho nešťastného pacienta”.

Krátkym zhodnotením situácie takej, aká v skutočnosti je, môžeme vyčleniť niekoľko základných faktorov, vplývajúcich na procesy globálnej zmeny klímy:

1.      cyklickosť astronomických procesov;
2.      výmena pólova zmena sklonu Zeme;
3.      zníženie alebo zvýšenie množstva tepla v hlbinách oceána;
4.      zmena intenzity slnečného žiarenia;
5.      zmeny reliéfu a rozmiestnenia kontinentov a oceánov, а tiež zmena ich rozmerov;
6.      zmena zloženia atmosféry, podstatné zvýšenie množstva skleníkových plynov;
7.      zmena albeda zemského povrchu.

A keď všetky tieto faktory začínajú pôsobiť v súčinnosti, môže dôjsť k celkom nepredvídateľným udalostiam.

Nehľadiac na to, že nadchádzajúce klimatické udalosti sú prakticky neodvratné, nie je to dôvod upadať do paniky alebo bezradnosti! Slúžia nám všetkým ako pripomienka, prečo je potrebné zjednocovať  sa, podávať si ruku priateľstva a pomoci. Treba meniť predovšetkým svoj vzťah k ľuďom, stať sa lepším a ľudskejším.

“Iba včasná príprava, a jednota národov sveta pred hroziacim prírodným nebezpečenstvom dávajú ľudstvu veľké šance na prežitie a súčasné prekonanie ťažkostí v epoche, spojenej s globálnou zmenou klímy planéty” – zo správy “О problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov”.

 

Pripravené účastníkmi projektu „ALLATRA GeoCenter“

 

                             

 

Zdroj: https://geocenter.info/article/pochemu-menjaetsja-klimat-antropogennye-faktory